3.10.2022 | Svátek má Bohumil


EKOLOGIE: Eko-fasci, eko-nazi nebo eko-marxisté? (1.)

1.2.2006

Část I.

Otázka, zda jsou ekologičtí aktivisté spíš více či méně agresivní marxističtí či maoističtí levičáci anebo mají-li naopak blíže k tradicím krajně pravicových "fasci", tedy vyznavačům italského sociálně korporativního státu, anebo zda jsou následovníky spíše německého nacionálního socialismu, tedy "nacismu", se může na první pohled zdát vyloženě provokativní. Ovšem jen do té doby, než se seznámíme s historií vzniku ekologie jako vědy a ekologického hnutí jako takového.

Sami ekologičtí aktivisté se prohlašují ponejvíce za levičáky anebo tvrdí, jako němečtí Zelení, že nejsou ani vlevo, ani vpravo, ale "vepředu". Antiglobalisté, kteří jsou jen jinou odnoží starého "eko" hnutí, se pak považují v převážné většině za "levicovou avantgardu".

Domnívám se, že většina ekologických aktivistů a dokonce i mnoho ekologických funkcionářů by se cítila silně dotčena, kdyby jim někdo řekl, že ideje, které hlásají, nejsou žádné levicové ideály, ale že vznikly a mají hluboké tradice v německém nacionalismu a že jejich ideály jsou ve skutečnosti založeny na myšlenkách o čistotě německé rurální krajiny a zbožštění germánské rasy, o zaostalosti jiných ras, které vyústily a byly realizovány v německém nacismu. Zdá se to na první pohled neuvěřitelné, ale je to tak!

Říká se, že kdo nezná svoje dějiny, bude si je muset znovu zopakovat. Takže se podívejme do dějin. A dáme si takový malý test, kdo a kde napsal či řekl, a kdo byl kdo:

1) Citát: "Jakmile se lidé pokoušejí vzbouřit proti železné logice přírody, dostávají se do konfliktu s týmiž principy, kterým vděčí za svou existenci v podobě lidských bytostí. Jejich vzpoura proti přírodě vede nutně k jejich úpadku."

2) Citát: "Dnes jsme svědky nezadržitelného odlivu z venkova do měst, který představuje smrtelné nebezpečí (pro lidi). Města se neustále rozpínají, vyčerpávají a znervózňují náš lid a zpřetrhávají svazky, které ho poutají k přírodě."

3) Knihu "Člověk a Země", která stojí u základů německé strany zelených vydali v BRD v roce 1980. Kde však byla vydána prvně, kým a pro koho?

4) Kdo a kde vydal první skutečně vědecky propracovaný "Zákon o ochraně přírody", který mimo ochrany přírody nařizoval, aby všechny celostátní a místní úřady pravidelně konsultovaly s orgány ochrany přírody všechna opatření, která by vedla k zásadním změnám v krajině?

5) Kde, kdy a kdo se první pokusil prosadit zákon o "Ochraně Matky Země" jako celostátní předpis, kdo první požadoval, aby takovýto zákon byl platný jako celosvětový zákon a princip?

6) Kdo první zavedl pojem "ekologie"?

7) A pro nás v Česku : Kdo první ekologicky plánoval stavbu silnic a dálnic?

Podívejme se tedy na odpovědi:

1) Autorem citátu číslo jedna je Adolf Hitler a citát je z bible nacistů z knihy "Mein Kampf".

2) Autorem druhého výtoku je nacistický ideolog A. Rosenberg, tvůrce zrůdných rasových zákonů. Vykonavatelem těchto "ekologických" představ nacistů pak byl říšský ministr zemědělství Darré, který získal nejprve německý venkov pro nacistickou myšlenku, později zakládal "ekologické farmy" a byl to podle historiků mimo jiné on, kdo přesvědčil Hitlera, že je nutno Židy, Cikány a Slovany před konečným vítězstvím vyvraždit, ačkoliv původně Hitler uvažoval jen o "vystěhování" těchto "podřadných a nečistých ras".

3) Knihu "Člověk a Země", která tvoří jeden z pilířů myšlení dnešních německých Zelených, vydal Ludwig Klages v roce 1913(!!!) při příležitosti setkání aktivistů hnutí zvaného "Wanderfögel"( ve smyslu "Putující volné duše"). Jeho členové v sobě spojovali zájem o alternativní kultury, neoromantismus, zájem o východní filosofie a náboženství, nechuť k racionálnu, odpor k technickému pokroku atd. Kniha ukázala všechna témata, kterými se zabývají ekologická hnutí a různí "alternativci" dodnes. Kniha je ovšem psána - což dnes Zelení úspěšně zatajují - v duchu antisemitismu, bojovného německého nacionalismu až po zbožštění "nadřazené rasy".

4) První velký zákon o "Ochraně přírody" vydali nacisté v roce 1935 jako jeden za základních nacionálně socialistických zákonů. Hans Klose, říšský vedoucí orgánů "ochrany přírody", tvrdil, že tento zákon je vyvrcholením ochranářských snah a dokonalým zákonem. Popravdě řečeno, aniž by to přiznali, i eurokraté i státní ministerstva dnešních evropských států určená pro ochranu přírody z něj anebo z jeho výtahů dodnes opisují. Základem zákona je pak totalitní potřeba zrušení "neblahého pokroku" a převedení života běžného obyvatelstva na rurální způsob. Sedláctví, omezený nacionalismus, odpor k "pokrokářům" a městskému obyvatelstvu pro jeho pružnost a dirigistickou nezvladatelnost, odpor proti Židům, protože "nevlastní žádnou půdu a nejsou zemědělci" a proti USA jako rasově nezdravému mísícímu kotli národů jsou explicitně obsaženy v celém dnešních Zeleném hnutí. To vše je cítit z ekologického hnutí a zákonů o ochraně přírody dodnes. Místo vyvoleného německého národa pak vstupuje do prohlášení "vyvolená část lidstva - ekologičtí aktivisté".

5) Mystickou Matku Zemi, onu slavnou Gaiu našich dnešních ekologistických blouznivců, propagoval horlivě Alwin Seifert, náměstek všemocného Reichsministra Fritze Todta, který vedl početně vůbec největší říšskou pracovní sílu "Organization Todt". Todt byl natolik fanatickým přívržencem nacistické ekologie, že podporován Hitlerem i Himlerem se dokonce utkal v ekologických otázkách i s Bormannem, což byl čin v Říši politicky nevídaný.

6) Název "ekologie" zavádí pro vědu o vztazích a interakcích mezi organismy a životním prostředí německý vědec Ernst Haeckel v roce 1867. Haeckel je popularizátorem Darwinova vývoje druhů, zároveň byl však zásadním zastáncem a propagátorem teorií o nadřazenosti nordické rasy. Bojoval proti tzv. "míšení ras" a vyznával rasovou eugeniku, z které se později vyvinuly názory o nutnosti likvidovat "podřadné rasy" a tím i holocaust. Pro české čtenáře jenom opakuji, že za podřadné rasy určené k likvidaci byli označeni Židé, Cikáni a také Slované!

7) Sledujeme-li vytrvalý a úspěšný boj našich ekologických aktivistů proti stavbě moderních silnic a dálnic a jejich důraz na "ekologická hlediska", měli bychom připomenout, že prvním, kdo požadoval a do praxe uváděl "ekologická hlediska" při stavbě dálnic, byl již zmíněný význačný a vlivný nacista Todt, který stavěl dálnice pro Hitlera. Dálnice v nacistickém pojetí měly pomoci budovat nacistický průmysl, ale byly a - jak se zdá - v rukou Zelených aktivistů stále jsou nástrojem ekonomiky, kde se dálnice staví jen tam, kde to podpoří nacionálně socialistický stát a kde je mu umožněno, v souladu s myšlenkami zakladatelů "ekologie", zajistit pronikání a obsazování nových míst pro životní prostor nadřazené rasy. Pro pořádek však připomeňme, že zatímco nacista Todt dálnice pro vyvolenou rasu a Vůdce úspěšně stavěl, stejně jako za spoluvlády se socialisty němečtí vládní Zelení umožnili a podporovali v posledních 15 letech rekonstrukci a výstavbu stovek a tisíců německých dálnic (s výjimkou napojení úseku dlouhého 30 km na ČR, na které "nejsou peníze" a staví se již 14 let!), naši Zelení naopak úspěšně brání výstavbě všech dálnic u nás. Takže donátoři našich Zelených doma výstavbu dálnic podporují a u nás ji pomáhají znemožňovat.

Ukazuje se tedy, že ekologie a ekologičtí aktivisté jsou, ať to sami vědí či nevědí a přiznávají či nepřiznávají, přímými myšlenkovými následníky německých nacionalistů. Jedním z prvních "ekologů a milovníků čisté přírody" byl zuřivý německý nacionalista Andrt vydávající články o ochraně německé přírody již v roce 1815. Následovali jej Heinrich Riedl, dále Haeckel, který byl již otevřeným rasistou, antisemitou a nacionálním socialistou. Na tyto myšlenky navazovalo celé výrazně německy, nacionalisticky a také protidemokraticky orientované myšlení jako bylo "volkisch" ("hnutí"), posléze pak silné hnutí "Wandervögel"od konce 19. století. Další a další nacionalisticky a ekologicky orientovaní němečtí vědci a politici, jako byl tvůrce nacistických rasových zákonů Rosenberg a zástupce Hitlera Rudolf Hess, myšlenky rozpracovávali až do zrůdných konců.

Největším přítelem této z "čistého němectví" vzešlé ekologie pak byl Adolf Hitler. Milovník zvířat, vegetarián, ochránce "německé" přírody, bojovník za práva zvířat, vyznavač krásy pravé přírodní "německé" krajiny atd.

Na druhé straně, budeme-li hledat u marxistů někde agresivní ekologické myšlenky, nenajdeme je. Spíše naopak. Marxisté chtějí přírodu podrobit potřebám člověka bez nějakého ohledu na její ochranu a dokonce i Mao měl za cíl průmyslovou společnost. Ostatně komunistická Čína je dnes největším světovým znečišťovatelem a spotřebovává nejvíce surovin na celém světě.

Neblahou výjimku tvoří jen jeden z neobludnějších vrahů v dějinách. Tím byl marxista a maoista Pol Pot, který hlásal "návrat k přírodě" tak důkladně, že vraždil statisíce Kambodžanů ranou naostřené motyky zezadu do hlavy. Města, peníze a vůbec modernizace byla za Pol Pota zakázána. Ostatně, to je cílem i mnoha dnešních agresivních ekologistů. I když to skrývají za líbivá hesla. To ovšem činily všechny totalitní ideologie. Na to bychom neměli po neblahých zkušenostech s "světlými ideály" nacismu i komunismu nikdy zapomínat.

Dokončení příště

Jiří Slupecký