Neviditelný pes

BIRTHPLACE: Důvěřuj, ale prověřuj

7.12.2011

aneb Jak si česká média představují kvalitní žurnalistiku

Před pár dny se internetem mihla nenápadná zpráva. Vydala ji ČTK a týkala se rozsáhlé britské porodnické studie, provedené na statisticky velmi významném vzorku žen. Výsledky mohou být pro mnohé velmi překvapující.

O co v ní jde?
Cílem prospektivní kohortní studie bylo zmapovat všechny dostupné možnosti porodní zdravotní péče, zjistit, jaká jsou s nimi spojená rizika, kdy a za jakých podmínek byl nutný převoz; dále pak porovnání jednotlivých možností z ekonomického hlediska a neposlední v řadě také zjistění profesionální úrovně. Studie pracovala v průběhu tří let s daty 64538 zdravých žen s nízkorizikovým těhotenstvím.

Žena s nízkorizikovým těhotenstvím byla definována jako taková, u níž nebyly během těhotentví a začátku porodu zjištěny žádné rizikové faktory, jež by mohly mít negativní dopad na průběh porodu jako například:

 • dlouhodobé nemoci (cukrovka, vysoký tlak, astma, srdeční choroby, duševní onemocnění, závažná infekční onemocnění)

 • komplikace v minulých těhotenstvích

 • vícečetné těhotenství

 • patologie (placenta praevia, poloha koncem pánevním, preeklampsie, těhotenská cukrovka, abnormality plodu atd.)

Bylo též nutno definovat základní porodní možnosti dostupné v Británii:

 • porodnice (porod vede lékař)

 • porodní domy v rámci porodnic - (porod vede PA; u nás jako kdysi CAP na Bulovce) /AMU - alongside midwifery units/

 • porodní domy samostatné - (porod vede PA; např. Porodní dům U Čápa) /FMU freestanding midwifery units/

 • doma (porod vede PA)

Hlavním sledovaným parametrem pro výzkum byl výskyt vážných komplikací v průběhu nebo krátce po porodu (úmrtí, zlomeniny, poškození nervů, mozku, vdechnutí smolky) a bylo zjištěno, že:

 • celkově jsou porody jsou velmi bezpečné - výskyt komplikací u všech nízkorizikových žen byl pouze 4,3 na 1000 porodů. V porovnání nebyl mezi výsledky porodnic a péčí porodních asistentek shledán významný rozdíl.

 • ženy se v porodnicích daleko častěji setkávaly s lékařskými intervencemi (podstatně větší pravděpodobnost císařského řezu, umělého vyvolávání porodu, nástřihu, použití kleští a dalších nástrojů, přičemž vyšší výskyt těchto intervencí nebyl spojen s prokazatelným přínosem) a výrazně méně pravděpodobně mohl porod být označen za "normální".

 • pro druho- a vícerodičky neexistuje statisticky významný rozdíl ve výskytu komplikací mezi porodem doma, v obou typech porodních domů a porodnicí.

 • u všech žen rodících mimo porodnici existuje podstatně menší pravědobnost intervencí, snadněji začnou kojit; narozené děti dosahují vyššího Apgar skóre a rychleji se adaptují.

 • prvorodičky plánovaně rodící doma čelí zvýšenému riziku (komplikace u 9,3 na 1000 porodů - 5,3 pro porodnice, FMU a AMU) a také relativně vysoké pravděpodobnosti nutnosti převozu do porodnice během a bezprostředně po porodu - 37-45%, zatímco u druho- a vícerodiček je to pouze 9-13%

Ze studie lze mj. i vyčíst, že prvorodičky dávají častěji přednost péči porodnic - 54% (46%FMU, 50% AMU, 27% doma). Dále že ženy, které zvolily jako místo porodu domov, jsou častěji starší, bělošky, vdané, plynně hovořící anglicky, pocházející z více rozviného socioekonomického prostředí. Další důležitou součástí výzkumu byl i ekonomický aspekt každé z nabízených možností - při porodech mimo porodnice dochází ve všech případech k významné úspoře - doma 310£, 130£ FMU, 134£ AMU. Péče o prvorodičky je nákladnější. Ze závěrů této studie vyplývá, že pro nízkorizikové ženy jsou všechny dostupné možnosti porodní péče velmi bezpečné a její autoři na základě nově dosažených výsledků doporučují korekci v péči o těhotné ženy především v tom smyslu, že by měly být podporovány v možnosti informované volby. To se týká i prvorodiček, jež mohou i po poučení o vyšším riziku převozu zvolit porod v domácím prostředí. Mělo by také vznikat více porodních domů. Autoři předkládají nutnost dalšího pokračování ve výzkumu, které by stávající možnosti učinilo ještě bezpečnějšími. Navrhují také zlepšení práce zdravotnických zařízení - tvorbu standardů a doporučení, otevřenost ke komunikaci, profesionalitu, týmovou práci, respekt a zodpovědnost; účinnou pomoc při výběru místa porodu, bezpečnou péči pro ženy.

O studii vzápětí informovala média po celém světě. Zde nabízím namátkou několik z nich:

Home as safe as hospital for second births (The Independent)

Women with low-risk pregnancies 'should have birth choices'. (The Guardian)

Home births 'as safe as hospital' (BBC)

Home births safe for low-risk pregnancies (CBS Canada)

British Study: Half Of All Pregnant Women Could Give Birth At Home Safely (Huffington post)

Teď udělám krok zpět do České republiky. Zmiňovaná zpráva ČTK se objevila ve dvou (obsahově totožných) článcích:

Studie: Domácí porod je rizikový hlavně pro prvorodičky (Magazín České Noviny)

Prvorodičky by neměly rodit doma. Riziko je větší (Lidovky.cz)
Všimněte si dodatečné redakční úpravy titulku v porovnání s původní url adresou: http://relax.lidovky.cz/prvorodicky-by-nemely-rodit-doma-shodli-se-lekari-f79-/ln-zdravi.asp?c=A111125_145032_ln-zdravi_glu)

Cítíte ten zásadní informační rozdíl? Jak cizí média akcentují rovnocennou vysokou bezpečnost všech zvolených možností a u nás se opět straší, ba dokonce lže.

Pravda, na první pohled se text tváří jako seriózní zpráva. Přesto se už po krátkém pátrání zdá, že ze všech dostupných informačních zdrojů autor vybral za nejvhodnější podklad pro zprávu článeček britského tabloidu The Sun, který však byl, i přes svou snahu vyděsit prvorodičky, shledán zřejmě příliš vyváženým, a tak autor vypustil tady větu, tam přidal souvětí - a výsledkem je zdařilý, porodně-exploatační článek ČTK, který se velmi snaží, seč může, aby si upravil výsledky výzkumu dle svého gusta. Dokonce ani bulvární The Sun si narozdíl od pánů žurnalistů z Lidovek.cz netroufnul vymýšlet, na čem se to podle něj shodli lékaři a ještě to drze dát do titulku.

The Sun například - stejně jako mnoho dalších deníků - cituje následující výrok Mary Newburn, vedoucí výzkumu National Childbirth Trust: "For women who are healthy and have a straightforward pregnancy, the options to give birth at a midwifery unit or at home have much to recommend them." (plná verze tiskového prohlášení zde) Přeloženo to znamená, že zdravým ženám s bezproblémovým těhotenstvím lze možnost porodu v porodním domě nebo doma velmi doporučit.

A nyní pro srovnání citát v lidovkách: Podle Mary Newburnové z Národní porodnické asociace (National Childbirth Trust) by výsledky studie měly vést k tomu, aby vznikalo více porodnických zařízení vedených asistentkami mimo porodnice. To podporují i gynekologové, ale pouze v případě, že půjde o porodní domy v rámci nemocnic, kde by bylo možné rodičce v případě komplikací okamžitě poskytnout odbornou lékařskou péči.

Mary by se asi velmi divila, kdyby zjistila, co je jí vkládáno do úst! A právě tato podivná věta, ve své podstatě zcela odporující všemu, co bylo řečeno výše, mi byla podnětem k pátrání nejen po originálním výroku, ale i celém článku. Od něj pak byl jen krůček k článkům v BMJ i NHS, stránkám National Perinatal Epidemiology Unit a samotné studii.

Několik dní jsem poctivě pročítala všechny její části a totéž doporučuji i všem porodníkům a gynekologům. Pokud ovšem vinou jazykové bariéry čtou pouze podobný typ článků jako na lidovkách, velmi se nepodivuji nad zatuchlostí panující v českém porodnictví. S tím, jak uvedené dva články, jež byly patrně jediné, které o studii vůbec informovaly, cíleně prošuměly bez jakékoli publicity (dokonce bez jediného komentáře, což je v případě slušně navštěvovaných lidovek téměř k neuvěření), vtírají se mi do mysli otázky o načasování, zejména vzhledem k paralelnímu procesu s IK a jeho skandálnímu výsledku.

Nehledě na mé osobní sympatie k této ženě, nelíbí se mi, že ČTK se dopuští ostudné manipulace, produkuje podobný informační odpad a redakce jej bez přemýšlení kopírují dál.

UPDATE 5.12.:
V posledních dnech se zpráva ČTK objevila i na dalších webech, dokonce i v ZDN, kde by člověk čekal přece jen trochu větší míru zdravého úsudku.

Ovšem kromě toho se vyrojily články, které se evidentně vezou na téže vlně a informují o "mezinárodní studii" uveřejněné ve "vědeckém časopise". Jenže tato velká metaanalýza, byla publikována v American Journal of Obstetrics and Gynaecologypřed rokem a půl a byla přijata poměrně kriticky - viz například analýza britského týmu, jehož členkou byla mimochodem i výše zmiňovaná Mary Newburn.

UPDATE 6.12.:
Tam, kde se v článcích píše o procentech, jde ve skutečnosti o promile. Zdá se, že jediný, kdo si toho zatím všimnul a chybu opravil, jsou lidovky.cz.

A pak má člověk věřit novinářům!

................................................................................................................................
Zdroje:
http://www.sdo.nihr.ac.uk/projdetails.php?ref=08-1604-140 (kompletní studie ke stažení)
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7400?tab=full
https://www.npeu.ox.ac.uk/birthplace/results
http://www.nhs.uk/news/2011/11November/Pages/hospital-births-home-births-compared.aspx

Převzato z blogu Evropanka.blogspot.com s laskavým svolením autorkyzpět na článek