Neviditelný pes

VIDEOTERMINÁLY: Budou - a se vší parádou

diskuse (7)
aneb Skandální postup rozpočtového výboru

Médii v minulých týdnech probleskovaly nadějné zprávy o tom, že je v parlamentu připravována novela loterijního zákona 202/1990, která převede pravomoci ohledně povolování videoterminálů (interaktivní videoloterijní terminály) na obce, tzn. dá jim pravomoce spolu s klasickými výherními hracími přístroji videoterminály povolovat nebo zakazovat. Tato novela prošla úspěšně prvním i druhým čtením v parlamentu.

Nedělal jsem si žádné naděje v tom smyslu, že tato novela bude schválena. Na to je lobbing provozovatelů hazardu příliš silný. I proto nadále město Chrastava bojovalo proti videoterminálům po své linii, když se snažíme dokázat, že dle současného znění zákona spadají videoterminály pod v zákoně uvedenou definici výherních hracích přístrojů. Proto leží u Nejvyššího správního soudu připravena k projednání naše kompetenční žaloba Komp 1/2010 a k Ústavnímu soudu putuje naše vyhláška 5/2009 o zákazu videoterminálů. V případě, že by nám některý z výše uvedených soudů dal za pravdu (a ta naděje by byla velmi vysoká), automaticky by přešly rozhodovací pravomoce nad videoterminály pod obce.

Jak píši výše, nedělal jsem si žádné naděje, že bude výše uvedená novela schválena, přestože již prošla do třetího čtení. Vypadá to však, že je situace ještě mnohem a mnohem horší. Zdá se totiž, že schválena v dubnu bude, jenže v úplně jiném znění. Rozpočtový výbor sněmovny do třetího čtení připravil na svém zasedání dne 16. března 2010 pod číslem 971/3 komplexní pozměňovací návrh novely, kde se do § 2 vkládá nové písmeno l), které výslovně zavádí videoterminály, a to výslovně pod rozhodovací pravomoc ministerstva financí. Do § 45 se pak vkládá odstavec 3, který výslovně uvádí, že obec, na jejímž území má být loterie nebo jiná podobná hra provozována, není účastníkem řízení o vydání povolení žadateli k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle tohoto zákona. To znamená, že ministerstvo se již obcí nebude ani formálně dotazovat a ptát na jejich názor.

Dle informací iHned ze dne 6. 4. 2010 změnu novelu navrhli poslanci ODS. Kdo ji však schválil, si nikdo z poslanců nevzpomíná (sic!). Jen poslanec ODS Pavel Suchánek se k tomu hrdě hlásí a projevuje až dojemnou péči o obce, když říká, proč vyřadili obce ze hry: „Je to administrativně náročný proces, který by obce zatížil.“ Ředitel Státního dozoru ministerstva financí pak říká: „To tak nějak vykrystalizovalo v průběhu diskuse.“ No bodejď by nevykrystalizovalo…provozovatelé hazardu přece vědí, jak a kde lobovat, dodávám já.

Poslední naděje: zakázat všechno všude

Jedna naděje dle pozměněné novely však přesto ještě existuje. A sice – obec bude mít možnost dle novely odstavce 4 §50 vyhláškou zakázat všechno (tj. i klasické výherní přístroje i videoterminály) všude, nikde nebude být moci jediná výjimka. Autoři pozměněné novely se bezpochyby spoléhají na to, že na takovou prohibici si města netroufnou (a i zde si pro všechny případy dali do přechodných ustanovení, že stará povolení na videoterminály platí do roku 2020). Za sebe však mohu říci, že udělám vše proto, aby v Chrastavě takováto vyhláška přijata byla.

Post scriptum:
Definice výherních hracích přístrojů dle stávajícího zákona:
(§2 písm.e) "sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje")"
(§17 odst. 11) "Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj."

Definice videoterminálů dle připravované novely:
(§2 písm. l) "sázkové hry provozované prostřednictvím centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořící jeden funkčně nedělitelný celek sestávající z centrální řídící jednotky, místní kontrolní jednotky a početně neomezených koncových zařízení - interaktivních videoloterních terminálů."

Čtenář ať posoudí sám, zda videoterminály spadají v současnosti pod definici výherních hracích přístrojů či nikoli, neboli zda by dle jeho názoru mělo město Chrastava u Nejvyššího správního soudu nebo u Ústavního soudu šanci na úspěch se svým názorem, že dle současného znění zákona spadají v zákoně samostatně nedefinované videoterminály pod definici výherních hracích přístrojů.

Autor je starosta Chrastavy 

V Chrastavě dne 7. 4. 2010

zpět na článek