25.9.2023 | Svátek má Zlata


PRÁVO: Popravené obce, braňte se!

16.2.2016

Máte novou velkou šanci!

Mechanismus odnímání dotací za sebemenší prkotinu, za sebemenší administrativní chybu, ničila a ničí spoustu měst a obcí, ale samozřejmě i řadu dalších subjektů.

Mechanismus odnímání dotací za tzv. porušení rozpočtové kázně, bez ohledu na závažnost údajného provinění, byl dosud téměř automaticky následující: Odvod (vrácení) dotace ve výši 100 % a odvolání zamítnuto. Vyslyšena byla až tzv. žádost o milost (prominutí), kde docházelo u prkotin k 75 % až 95 % prominutí. Ovšem i ten zbytek ve výši 5 až 25 % dotace byl a je pro většinu obcí téměř likvidační.

V březnu loňského roku konstatoval šéf příslušného odboru Ministerstva financí v odborném tisku následující: „Z tohoto důvodu jsou pak často odvody i za bagatelní pochybení stanoveny ve výši celkové částky dotace, což není adekvátní vhledem k závažnosti porušení. Následná tvrdost sankcí je pak odstraňována v řízeních o prominutí části odvodu. V této souvislosti nutno zmínit, že tímto se zabýval i Nejvyšší správní soud, který judikoval, že výši odvodu má správce daně povinnost stanovit s přihlédnutím k závažnosti pochybení již v řízení v prvním stupni a nikoliv při rozhodování o prominutí.

Však také jásala i advokátní kancelář Holec, Zuska a partneři v článku Finanční úřady respektují zásadu proporcionality z 30. května loňského roku, kdy mimo jiné píše „Je zjevné, že finanční úřady se nechaly „inspirovat“ dnes již konstantní rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu...“

Výše uvedené je nejen dobrou zprávou do budoucna, že správci daně budou při stanovování odvodu za porušení rozpočtové kázně respektovat zásadu proporcionality a nebudou vyměřovat 100% odvody za prkotiny, kdy se nebohý příjemce klepe, jestli dostane někdy v budoucnu nějakou milost, ale též velmi závažnou zprávou do minulosti. Znamená totiž, že správci daně (finanční úřady či úřady regionálních rad v prvním stupni, odvolací finanční úřad či ministerstvo financí v druhém stupni) dosud při nerespektování zásady proporcionality a 100% odvodech za prkotiny, porušovali zákon, a proto jsou povinni ze zákona, ve všech těchto pravomocně ukončených případech, kde dosud neuplynula 10 letá prekluzní lhůta, zahájit z moci úřední dle § 121 daňového řádu přezkumné řízení, jakožto mimořádný opravný prostředek. Jelikož tak však, dle mých znalostí, dosud neučinili ani v jednom jediném případě, je na obcích resp. dalších postižených subjektech, aby podnět k zahájení přezkumného řízení daly ony sami.

Protože dle dosavadní praxe, sami správci daně dávali pokyny promíjejícímu orgánu, kolik má prominout (především úřady regionálnách rad svým výborům), měl by prakticky s určitostí ten, kdo nakonec dosáhnul prominutí v určité procentní výši, dosáhnout v přezkumném řízení snížení odvodu v té samé procentní výši.

Zároveň však platí, jak potvrzuje rozsudek NSS 5 Afs 54/2011, že rozhodnutí o prominutí daně má hmotněprávní důsledky, jedná se v prominuté části o překážku věci rozhodnuté a správce daně již není oprávněn o této části odvodu znovu rozhodovat.

V přezkumném řízení se tak, dle mého právního názoru, musí snížit odvod na procenta z procent, jak uvádím dále na fiktivním příkladě:

Dotace obci činila 100 mil. Kč. Správce daně porušil zákon, nedbal zásady proporcionality a vystavil odvod na 100 mil. Kč (odvolací orgán rozhodnutí potvrdil). Promíjející orgán prominul 75% odvodu tj. 75 mil. Kč. Obec musela zaplatit 25 mil. Kč.

Když nyní dojde k přezkumného řízení, bude muset správce daně, při respektování zásady proporcionality, stanovit odvod ve výši 25% z části, o které smí rozhodovat, tj. z 25 mil. Kč (75 mil. bylo nezvratně prominuto). Stanovený odvod by tak měl činit 6,25 mil. Kč (25% z 25 mil. Kč). Obec bude muset dostat zpět 18,75 mil. Kč za snížený odvod.

V případě, že by správce daně odmítl podnět k přezkumnému řízení, bylo by třeba podat žalobu ke správnímu soudu. Dle dosavadních soudních výroků by nešlo s takovouto žalobou neuspět.

V Chrastavě dne 11.02.2016

Autor je starosta