2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


POLITIKA: Pirátské přitakání imigraci

30.12.2020

Dne 24. listopadu uveřejnila pirátská strana na svých webových stránkách Piráti.cz dokument Stanovisko k migraci 2020. Především bych Piráty pochválil, že něco vůbec uveřejnili, u mnoha politických stran mi takové stanovisko chybí. Dále už Piráty ale chválit nebudu. Materiál je často manipulativní, velmi, ale velmi naditý starými frázemi a to, co Piráti navrhují, migraci do Evropy a hlavně k nám spíše posílí než oslabí. Materiál se vyhýbá vyjádření k novému azylovému plánu EU, jehož návrh byl v době vydání Stanoviska již k dispozici. Vyjádření k azylovému plánu EU by ovšem vyžadovalo konkrétnější postoj. Pak by bylo možné třeba říci, že heslo Pirátů je: „Jsme proti kvótám, ale ne proti přerozdělování migrantů.“ Anebo ne?

Titulek článku je „Pirátské přitakání migraci“. Dále uvádím argumenty, proč tomu tak je.

Za prvé, už obrázek uvozující text, kterému dominuje malá holčička s panenkou, je manipulativní. Migrační problém totiž představují čluny s mladými muži. Takové čluny ale vyvolávají pocit ohrožení, malá holčička však spíše lítost. Obrázek tak předznamenává obsah textu. Zarážející je i použitý slovník, který svojí dřevní frázovitostí kontrastuje s poněkud nonkonformním obrazem předsedy Bartoše, který se nechce vzdát dredů ani jako předseda vlády.

A nyní k samotnému obsahu.

Piráti požadují globální přístup k řešení problému, a tedy přijetí Globálního paktu OSN o migraci. Ten odmítlo několik zemí, všechny jsou nebo mohou být příjemci migrantů. Pakt je kritizován za to, že stírá rozdíl mezi legální a nelegální migraci, navozuje dojem, že migrace je lidské právo a různými návrhy vlastně migraci podporuje. Samotný dokument, anglicky nazvaný „Global compact for safe, orderly and regular migration“, má cca 34 stran a jeho rozbor by si vyžádal samostatný článek. Tedy uvádím pouze názvy několika kapitol, názvy cílů (v češtině):

Cíl 5: Zvýšit dostupnost a flexibilitu cest pro řádnou migraci. Cíl 13: Využívat detenční zařízení pouze v nejvyšší nouzi a vyvíjet alternativy. Cíl 15: Poskytnout migrantům přístup k základním službám. Cíl 22: Zavést mechanismy ​​ pro přenositelnost nároků na sociální zabezpečení a získaných výhod.

Už z názvu kapitol je zřejmé, že cílem dokumentu není migraci bránit, ale pečovat o blaho azylantů. Věříte, že takový postup omezí migrační tok do Evropy?

Piráti požadují samozřejmě společný (globální) postup i na úrovni Unie, tzv. evropské řešení: „Velká výzva, jakou migrace bezesporu je, vyžaduje jednotné evropské řešení a vzájemnou solidaritu. Za Piráty ale nepodporujeme zavedení povinného relokačního mechanismu, tzv. migračních kvót. Každá země i každý z žadatelů o azyl musí mít právo o takto citlivé otázce samostatně rozhodovat, nelze nikoho nutit. Vlády by měly být naopak pozitivně motivovány k dobrovolnému převzetí části žadatelů o azyl z přetížených států, například adekvátním finančním příspěvkem z rozpočtu EU.“

Piráti se vyhýbají výroku: „Chceme přijmout určitý počet migrantů ročně.“ Ovšem společné evropské (správně řečeno „eurounijní“) řešení je vždy o realokacích a zvýšení transferu finančních prostředků. Opět opakuji, Piráti, ale vlastně i ostatní politické strany, by se měli vyjádřit k návrhu nového azylového plánu Evropské unie. Právě o tom by se měly vést předvolební debaty. Ale nebudou. Bude se řešit Andrej Babiš, jak někdo byl či nebyl chaotický při řešení epidemie a jiné málo podstatné záležitosti. Není v zájmu prounijních a mainstreamových médií zdůrazňovat tuto agendu.

Poznámka: Jenom připomínám jádro nového azylového plánu EU. Je následující. Když orgány EU rozhodnou, že nastala migrační krize, vzniká povinnost přerozdělování řízená orgány EU. Jinak běžná (nekrizová) migrace se řeší tak, že státy přijímající migranty (či se na jejich území zdržují) jsou dotovány státy, které migranty nepřijímají. Ty státy, které migranty nepřijímají, musejí pomáhat s vyhošťováním odmítnutých azylantů. Když se jim to do 8 měsíců nepovede, musí si je nechat. Jde opět o přerozdělování, možná horší než systém kvót, protože např. Česká republika může obdržet větší „příděl“ migrantů, než při použití systému kvót.

Obecně se dá říci, že porovnáno se stávajícím stavem každé tzv. celoevropské a solidární řešení je na úkor České republiky. Minimálně finančně.

Piráti oznamují svoji připravenost přijmout migranty těmito větami: „Historické zkušenosti ukazují, že Česká republika je silnou zemí, která dovede zvládnout i větší množství žádostí o azyl. Stalo se tak například v 90. letech při přijetí 6 tisíc válečných uprchlíků z Jugoslávie. Koncem 90. let pak tehdejší vláda Miloše Zemana poskytla v tuzemsku útočiště pro zhruba tisíc lidí prchajících z válkou zasaženého Kosova.“ Nebo: „Česká vláda by měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí.“

Piráti také nabízejí aktivní řešení příčin. Navrhují zvýšit příspěvek na humanitární, rozvojovou a transformační spolupráci, zákaz vývozu zbraní a fair obchodování. Tvrzení, že navýšením finanční pomoci dojde k zlepšení životní úrovně v chudých částech světa a tím odpadne důvod k ekonomické migraci, je obligátní žvanění, které politik předvádí, aby nemusel mlčet nebo se přiznat, že řešení nezná. Rovněž Andrej Babiš cosi kdysi papouškoval o Marshallově plánu pro Afriku. Dělají to všichni politici v Evropě.

K tomu dvě poznámky.

Když se zlepší ekonomická situace třeba v Africe, získají Afričané peníze na cestu do Evropy. Ne velmi chudí, ale mladí Afričané s penězi na cestu migrují do žádoucí Evropy, hlavně Německa a severských států.

Především ovšem nejsou zdroje. Podívejme se na současnou situaci. EU shání peníze na záchranný balíček pro členské státy (zejména pro záchranu eura ve Španělsku a Itálii). Plánuje se extrémně drahý přechod na „uhlíkově neutrální“ ekonomiku. Konkurenceschopnost evropských zemí spíše klesá. V Africe se rodí 50 miliónů lidí ročně. Nyní se počet obyvatel Afriky odhaduje na 1,2 miliardy. Pouze Afriky! Nikdo také navrhovanou pomoc nemyslí vážně - jak oslabila migrace, zmizely i řeči o finanční pomoci Africe. Přesto Piráti píší: „Právě správně zacílená rozvojová pomoc může zlepšit podmínky v dané zemi a snížit počet lidí přicházejících do Evropy.“

Posledním tématem je integrace cizinců. Už jsem o tom psal jinde, pojem integrace sugeruje, že máme nástroj na řešení problémů imigrace. Z imigrantů uděláme Čechy pomocí integrace. To by byla výhra. Imigrace by pak opravdu byla příležitostí. S integrací ovšem už máme určité zkušenosti. Desetitisíce (vlastně statisíce) Slováků, Ukrajinců, Rusů, Vietnamců atd. nikdo neintegroval, integrovali se sami. U Slováků dokonce ani žádnou integraci nevyžadujeme. Ovšem slovenské a jiné Romy stále jaksi integrovat nezvládáme. Ačkoliv v jejich případě se o to různé státní i nestátní organizace dlouhodobě snaží.

Co říkají Piráti?

„Migrační politika České republiky musí být doprovázena komplexní a systematickou integrační politikou, na níž se podílí aktéři státní správy na národní, krajské i obecní úrovni, zaměstnavatelé, další zájmové skupiny (např. odbory, Svaz průmyslu a dopravy) i nevládní neziskové organizace.“ Celkem fádní obvyklá řeč. Jako bonus zajištění práce pro různé další subjekty zvané nevládní neziskové organizace. Ale jak víme, organizované integrační aktivity je třeba až tehdy, když integrace selhává. Jak je známo v Africe, problém není kobylka, ale kobylky. Problém není imigrace nějakého nigerijského doktora, ale miliónů Nigerijců. Problém je počet. Vznik cizineckých a kulturních diaspor. Vidíme, jak se s nimi potýká třeba Francie. Existují limity v množství přijatých migrantů? V pirátském textu o tom není ani slovo. Ovšem většina ostatních politických stran o tom také mlčí.

A úplný závěr dokumentu: „Je nutné uvádět pravidelně českou legislativu do souladu s legislativou EU, nálezy Evropského soudního dvora a doporučeními Rady Evropy.“ Podle tohoto vyjádření by Piráti nesouhlasili s odporem V4 proti kvótám (podpořil je nakonec i Evropský soudní dvůr) a podřídili se, i když s kvótami nesouhlasí.

Postoj k imigraci, myslím imigraci z Asie, Středního a Blízkého východu a Afriky, se pohybuje od představy „pevnost Evropa“ až k neomezené migraci, která nezná výraz „nelegální migrace“. Pevností Evropa nazývám koncept aktivní ochrany evropské hranice, navracení člunů s migranty zpět ke břehům Asie a Afriky, zatýkání a trestání pašeráků a dalších organizací podílejících se na dovozu migrantů do Evropy, tvrdší podmínky v detenčních zařízeních atd.

Na ose „pevnost Evropa – neomezená migrace“ jsou Piráti v rámci českých parlamentních stran asi nejdále vzdáleni od projektu evropské pevnosti. Uvidíme, zda se nějak radikálněji nevyjádří třeba TOP 09 nebo KDU-ČSL, ale už spolupráce Pirátů se Zelenými v Evropském parlamentu naznačuje, že jde o naši nejvíce proimigrační politickou stranu.