31.1.2023 | Svátek má Marika


POLITIKA: Kartely, nebo koalice...

23.10.2018

... kolaborace, nebo spolupráce?

Evropská komise nedávno udělila pokuty v celkové výši půl miliardy eur námořním přepravcům aut a dodavatelům součástek pro automobilový průmysl za kartelové dohody, které byly v rozporu s antimonopolními pravidly nečestného spolčování. Takové zprávy slyšíme denně. Ale podívejme se, co je to vlastně kartel vzhledem k významu sdružení neboli koalice.

Wikipedie říká: Kartel je forma obchodní dohody mezi soutěžiteli, která narušuje vlastní soutěž. Cílem kartelu je omezení, nebo vyloučení konkurence a maximalizace užitku/zisku celého odvětví. V České republice jsou tyto dohody nepovolené a tudíž i neplatné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud výjimku z takového zákazu nepovolí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Abychom mohli konstatovat vznik nedovoleného, neboli „nekalého“ sdružení, je třeba stylizovat splnění tří definičních znaků pro toto provinění. Musí jít o úkon sdružení, tzn. ten, kdo za sdružení daný úkon učinil, musí být orgánem nebo osobou oprávněnou za sdružení vystupovat, nebo tak alespoň musí být členy svého sdružení vnímán. Dále musí jít o adresný úkon sdružení směřující k jeho členům, a to i nepřímo, např. prostřednictvím profesního sdělení dodávaného členům třeba i pomocí internetových stránek. Nakonec posledním znakem je snaha o unifikaci soutěžního chování určitého okruhu soutěžitelů, kteří jsou členy sdružení, a hlavně směřujících pro doporučování forem rozhodnutí sdružení soutěžitelů, což může směřovat i k širšímu okruhu adresátů včetně subjektů stojících mimo sdružení soutěžitelů. Aby rozhodnutí sdružení kartelových soutěžitelů se ukázalo v rozporu se zákonem, musí v sobě zahrnovat alespoň nepřímý návod společného postupu.

Podívejme se na druhou dvojici opět s poukazem na novinovou zprávu. Nová čtyřstranná koalice v jednom z velkých měst podepsala koaliční spolupráci s tím, že až se uchopí moci, musí prověřit a případně vyřešit velký průšvih, což je účelově vypsaná zakázka na autobusovou dopravu. Znovu si uvědomíme, že takové zprávy slyšíme denně. A tak se podívejme, co je to vlastně spolupráce vzhledem k významu kolaborace a kooperace?

Vyhledejme, co nám říká Wikipedie na slovo kolaborace. Je to spolupráce s negativní konotací, což je zpravidla spolupráce s nepřítelem proti vlastnímu uskupení, přičemž nemusí jít vždy jen o spolupráci osob, ale může jít i o kolaboraci části politické elity.

Podívejme se ale na významové a obsahové rozdíly. Obecně platí, že u kolaborantních aktivit je účastník závislý na zájmech a potřebách celé skupiny. Postup je řízen buď vedoucím, nebo nějakou formou společného rozhodování. Všichni mají společný cíl, s nímž se každý ztotožňuje. Kolaborace vyvolává silný pocit skupinové identity a existuje zřetelné oddělení členů od nečlenů. Kolaborantní forma spolupráce se uplatňuje typicky u národnostně, nábožensky či politicky orientovaných skupin, které mají vůdce a spojují je stejné znaky a závazky.

Naopak v podmínkách kooperace nastává relativně rovnoprávné postavení členů sítě, kde existuje spojení každého s každým a nikdo se nesnaží získat rozhodující vliv na řízení. U kooperativních činností se účastník nemusí přizpůsobovat. Zapojí se jen v případě, že toho je schopen a chce. Přitom se nevzdává svých individuálních hodnot a zásad. K vytváření kooperativních sítí dochází nejčastěji u profesních organizací či komunit, jež spojuje společný ekonomický, ekologický, místní či společenský zájem. Činnost je založena na soustavě individuálních interakcí mezi členy, jež jako celek formují nezanedbatelný tlak na prosazování společných zájmů.

No a co vidíme? Politické koalice stran vlastně splňují všechny tři body kartelového spolčování, často i přímo bojkotují výsledky voleb a nejednou si dělají z voličů bohapustou srandu. Stejně tak i často omílaná spolupráce se může interpretovat obojím způsobem, jak přisluhovačstvím, tak i součinností. Koalice většinou funguje jen za přispění silného vůdce a za zformování společně uskupeného programu a významové nuance splývají, což my voliči ani moc nechápeme, natož abychom to bezprostředně rozlišovali, ale zato tomu jen pokorně přikyvujeme.

Kartel nebo koalice, či kooperace nebo kolaborace, všechno se slévá do sladkých politických slov vnuceného přátelství, vzájemně vynucené tolerance a krásných předsevzetí. Takže až příště zase půjdeme poslušně volit, můžeme si říkat: „Má to vůbec smysl?!?“

Emeritus, čestný občan a dr.h.c.