Neviditelný pes

LESNICTVÍ: Nenechme se klamat

6.3.2019

aneb Ne 54 % bezzásahových zón v NP Šumava

Ministerstvo životního prostředí právě připravuje vyhlášku, kterou se má zvýšit rozloha území, kde se nezasahuje proti kůrovci a tím v budoucnu uschnou další tisíce hektarů lesů nejen na Šumavě, ale i ve vnitrozemí. Záměr MŽP vyhlásit „zónu přírodní“ v rozsahu 27 % území NP Šumava jako bezzásahovou je přijatelný. Ministerstvo a správa parku matou veřejnost tím, že jde jen o tento rozsah bezzásahovosti.

Vyhlášení „zóny přírodě blízké“ v rozsahu 27 % území NP Šumava je také bezzásahovým územím, ačkoliv navrhovatelé tvrdí opak. Důvodem je znění zákona č. 123/2017 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle něhož v zóně přírodě blízké nelze provádět účinná a efektivní opatření k obraně před rozšiřováním škůdců (kůrovců) způsobujících velkoplošné usychání lesů v parku i v okolním území.

Jde o zónu bezzásahovou proto, že se zde nemohou kácet napadené stromy. Vzniklý pařez je považován za trvalou změnu v rozporu se zákonem, protože tam bude znát za 15 let, kdy se tento les stane zónou přírodní. Ochrana před kůrovci se provádí hlavně feromonovými lapači. Lapače již nejsou způsobem k zastavení kůrovcového přemnožení - v tomto směru se dnes změnila vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně lesů a je to obsaženo i v navržené novele lesního zákona.

Nenakupujte dříví z NP Šumava - pochází z neekologických těžeb

Všichni vlastníci lesů v ČR jsou ze zákona povinni neprovádět „úmyslné těžby dřeva“, pokud „vynucenými těžbami“ (tj. polom, kůrovec) dosáhnou maximální povolenou výši - tzv. etátu.

Jinak je tomu u NP Šumava, kde se provádějí „úmyslné těžby dřeva“ za účelem financování správy parku (v letech 2012 až 2018 bylo úmyslně vytěženo 404 000 kubíků dřeva, tj. zdravých stromů, které tam měly zůstat). Vychází z lesního zákona, který vlastníkům umožňuje úmyslně těžit dřevo až po zpracování těžby vynucené (tj. stromů z polomů, uschlých a kůrovcem napadených); za předpokladu, že celková těžba nepřesáhne maximálně možnou výši - tzv. etát (tj. přírůstek dřeva). V NP Šumava lesy přetěžují ve výši několika ročních přírůstků. Takové dříví je na evropském trhu považováno za neekologické, a tedy jeho nakupování od národního parku by se mělo bojkotovat.

Zásahové lesy v parku mají také stanovený etát, ale při vyčerpání byl stanovený nový limit těžby, který nezohledňoval přetěžování lesů v kalamitních letech 2007-2013. V národních parcích nejsou lesy zařazeny do kategorie hospodářské také proto, že se tam mají dělat jemnější zásahy než jinde a etát má být stanoven ve výši poloviny přírůstku. Takto by uvažovali lesníci. Protože ve vedení NP Šumava a MŽP nejsou nejsou lidé s lesnickým cítěním, tak proto je tam stanoven etát ve výši „co to jde“.

Samotné MŽP toto přetěžování podporuje, protože to přináší cca 200 miliónů Kč za prodej dříví, které parku nemusí dát. Tyto finance nejdou na výsadbu potřebných listnáčů a jedle a na obnovu lesů. Jdou na financování přebujelé ochrany přírody. Paradoxem je, že toto ministerstvo vytváří tlaky na přistoupení státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky k certifikaci lesů a dříví FSC (certifikace má zabránit obchodu s dřívím, které bylo těženo nad stanovený přírůstek). Samotný NP Šumava na certifikaci FSC, ani na certifikaci PFSC nedosáhne, proto by jejich dříví na trhu mělo být odmítáno kupovat.

Zachraňme lesy celé České republiky

Chřadnutí smrků suchem a následným kůrovcovým přemnožením probíhá na většině území České republiky, kde již uschlo nebo letos uschne 120 000 ha lesů. Kalamita dosáhla takového rozsahu, že vyžaduje krizová a mimořádná opatření ze strany parlamentu a vlády.

Překážkou k řešení je i ochrana přírody. Zastavení kůrovcové kalamity v Jihočeském a Plzeňském kraji je podmíněno nerozšiřováním bezzásahových zón v NP Šumava. Jedno z řešení je, aby Parlament ČR zákonným opatřením, nebo Vláda ČR svým usnesením konaly a vzniklo:

Moratorium - tj. odklad a zmrazení v celé ČR - na vyhlašování nových bezzásahových území a „Zvláště chráněných území“, včetně „Evropsky významných území“, v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20 % do doby, než se zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením v celé ČR.

Předseda Senátu Kubera: „Totalita se nám vrací... má dnes přívětivější tváře.“

Slova předsedy Senátu z projevu na pietním shromáždění 25. února 2019 jsou blízká občanům,kteří odmítají dlouhodobé bujení ochrany přírody. Ideologie environmentalismu a divočiny je právě jedna ze současných tváří totality. Příznivci jsou lidé, kteří opovrhují 300letým přetvářením českých lesů a revolucí za 20 let chtějí přeměnit všechny lesy na údajně ty pravé. V NP Šumava se jim to již povedlo na 55 % území. Nestačí a chtějí více! Právě toto je ona totalita.

Vedení Ministerstva životního prostředí a NP Šumava a jejich názorovým příznivcům nestačí, že v ČR uschlo 120 000 ha lesů a letos to bude pokračovat. Ani tato zkáza nezastaví jejich ideje. Odmítají zmíněné moratorium a vzdát se požadavků na vyhlášení dalších národních parků Křivoklátsko, Jeseníky a Krkonoše rozšířené o Jizerské hory.

Autor je poradce v lesnictví a životním prostředízpět na článek