Neviditelný pes

EKOLOGIE: Důkaz podvodem

11.8.2009

Jádro není řešení pro klima? WWF a Allianz falšují čísla!

Na nedávném summitu zemí G8 byla kromě jiných témat diskutována problematika klimatických změn. World Wildlife Foundation (WWF) spolu s pojišťovnou Allianz vypracovali k této příležitosti studii [1] srovnávající emise kysličníku uhličitého a efektivitu přístupů snižujících tyto emise v jednotlivých zemích G8 a G5. Studie byla na setkání G8 šířena mezi politiky, média a další účastníky.

Při zběžném prolistování dokumentu překvapí, že Francie vychází ve srovnání hůře než Německo, přestože standardní data International Energy Agency (IEA) ukazují, že emise CO2 jsou ve Francii poloviční než v Německu [2]. Jelikož studie srovnává i schémata obchodování emisemi, kterých se Allianz čile účastní, klade si čtenář studie otázku, zda zjevný rozdíl může být způsoben bohatým nakupováním moderních odpustků? Poznámka drobnopisem pod grafy ohledně Francie na straně 17 však vše vysvětluje:

"WWF does not consider nuclear power to be a viable policy option. The indicators "emissions per capita", "emissions per GDP" and "CO2 per kWh electricity" for all countries have therefore been adjusted as if the generation of electricity from nuclear power had produced 350 gCO2/kWh (emission factor for natural gas). Without the adjustment, the original indicators for France would have been much lower, e.g. 86 gCO2/kWh."

Česky: "WWF nepovažuje jadernou energii za schůdnou politickou možnost. Indikátory "emise na obyvatele", "emise na jednotku HDP" a "produkce CO2 na kWh elektřiny" proto byly pro všechny země pozměněny tak, jako by výroba elektřiny pomocí jaderné energie produkovala 350 gCO2/kWh (emisní faktor odpovídající spalování zemního plynu). Bez tohoto pozměnění by indikátory týkající se Francie byly daleko nižší, například 86 gCO2/kWh."

Stručně řečeno: jaderná energie produkuje emise CO2 v důsledku antijaderného přesvědčení autorů, nikoliv spalováním uhlíkatých paliv. Studie nepřináší jiné zdůvodnění, proč zrovna ekvivalent emisí ze spalování plynu, kromě zmínky že "zemní plyn je nejčistší fosilní palivo" na straně 14 vpravo dole. Že zemní plyn je také nejvzácnější fosilní palivo, že ve známých rezervách je méně energie v plynu než ve zbývajících ložiskách ropy [3], to už autoři nenapíší, neboť zemní plyn je přeci integrální součástí obnovitelné energetiky, když vítr nefouká.

Je velice ilustrativní podívat se na primární zdroj dat o emisích CO2 na kWh od IEA [4]. Světový průměr je 510 gCO2/kWh, v rozvinutých zemích OECD odpovídá 457 gCO2/kWh. Při pohledu na poměrné emise CO2 energetiky rozvinutých zemí, několik z nich se dostává o řád pod průměr: kromě již zmíněné Francie dále Švédsko (51 gCO2/kWh), Švýcarsko (24 gCO2/kWh), Norsko (7 gCO2/kWh) a Island (1 gCO2/kWh). Tyto země produkují o řád méně emisí, než je typické v rozvinutých zemích. Podívejme se na jejich energetický mix v Tab. 1, data IEA z [2], zaokrouhlena na celá procenta:

emise

Neošizená data přináší zjevné poselství: maximálně využijte efektivně dostupný potenciál obnovitelných zdrojů a na většinu zbytku postavte jaderné elektrárny. Takové řešení je škálovatelné, dostupné pro každou rozvinutou zemi pomocí ověřených technologií. Oproti tomu jsou Německo a Dánsko, hrdé výkladní skříně energetiky slunce a větru, daleko pozadu s emisemi 453 a 308 gCO2/kWh.

Těžko se ubránit dojmu, že čísla ve studii [1] byla zmanipulována právě proto, že jejich výpověď je - pro autory studie [1] bohužel - jasná a srozumitelná. V tomto světle možná nepřekvapí, že Ecofys, který provedl "výzkum" pro tuto pochybnou studii, nedávno spolu se svou mateřskou organizací Econcern vyhlásil bankrot [5].

Událost přináší minimálně dvě novinky. Za prvé: doposud se manipulace ekologistů sestávaly z vhodně vybraných polopravd, nerealisticky optimistických předpovědí budoucích úspor z efektivity a úspor z rozsahu výroby při masivním nasazení větrníků a solárních článků, či výpočetních omylů jako opomenutí kapacitního faktoru. Zcela si ovšem vymyslet čísla a přiznat to drobnopisem, to je - alespoň pro mne - novinka. Druhé překvapení je účast pojistného gigantu Allianz v takovéto nehorázné šarádě. Určitě bych po této inovaci doporučil pojištěncům u Allianz, aby si zkontrolovali, jestli papíry k pojistce na dům neobsahují podobnou vhodně zastrčenou poznámku. Například že za povodeň se považuje pouze ta v knize Genesis.

[1] http://www.scienceblogs.de/primaklima/G8_Scorecards_2009.pdf
[2] Celkové emise CO2 Francie jsou pouze 0.458 emisí Německa, na jednoho Francouze připadá pouze 0.597 emisí Němce. Data z roku 2006 podle IEA, http://iea.org/Textbase/stats/index.asp
[3] BP Statistical Review of World Energy 2008 uvádí celosvětové rezervy "177 trillion cubic meters of natural gas", energetický ekvivalent 6.6e21 J; versus "1238 billion barrels of oil" ekvivalent 7.6e21 J
[4] IEA statistics: CO2 emissions from fuel combustion (2006 edition), strana II.61, data z roku 2004
[5] http://environment-analyst.com/1977

Ondřej Chvála


zpět na článek