Neviditelný pes

AKTUÁLNĚ: Náboženství peněz a prezidentská volba

24.1.2023

Komentáře jsou námětem pro zlepšení srozumitelnosti a inspirací k výběru témat. Pod článkem zabývajícím společnou měnou euro, napsal komentátor „…minimálně od roku 2008 byly veškeré ekonomické teorie světa spláchnuty do kanalizace. Potvrzeny byly názory těch, kteří nepovažují ekonomii za přírodní vědu, ale za náboženství peněz.“.

Protože je povinností všech a stále šířit osvětu, tak je cílem následujícího článku ukázat mylnost každé poznámky na adresu ekonomie a peněz, které jsou uvedeny v odkazovaném komentáři. Upozornění: zanechat čtení by nyní měli všichni čtenáři, kteří očekávají nadávání komukoli nebo považují ekonomii za pavědu – toto je ekonomický text.

Ekonomie je věda o lidském jednání a je hodnotově neutrálním popisem lidského jednání ve světě vzácnosti. „Lidské jednání je účelové chování“, je úvodní věta jednoho z nejvýznamnějších děl ve společenských vědách1. „Lidské“ znamená, že předmětem ekonomie je člověk. „Jednání“ jsou činy, které člověk vykonává. „Účel“ jsou hodnoty, preference, cíle, naléhavost potřeb jednajícího člověka, tzn. účel je žádoucí koncový stav, o který konkrétní člověk usiluje. „Chování“ jsou použité prostředky, které jednající člověk považuje za nejvhodnější k dosažení účelu. Jedná se o vnitřní (subjektivní) proces, který je zvnějšku neměřitelný. Každý čtenář tohoto článku je důkazem platnosti tvrzení: je jediný, kdo zná vlastní účel čtení. Je naprosto lhostejné, jestli je účelem zvědavost, rozšíření znalostí, vyplnění času při cestování, možnost spílání autorovi nebo cokoli dalšího.

Obecná platnost ekonomické teorie je ověřitelná na právě probíhající prezidentské volbě. Platí totiž všechna tvrzení jako v případě výše uvedeného důkazu čtenáře tohoto článku. Pro paní Růžovou je volba hlavy státu účelovým chováním. Je zcela lhostejné, jestli je účelem účasti ve volbách splnění čestné občanské povinnosti, nutkání volbou projevit názor, účast na správě věcí veřejných, potřeba patřit do tábora míru a pokroku nebo cokoli dalšího. Účast ve volbách je důkazem, že volba má pro paní Růžovou vyšší užitek než ostatní alternativy. Popis procesu výběru prezidentského kandidáta Alfa nebo kandidáta Beta nebo dalších kandidátů je úplně stejný jako popis účasti ve volbách.

Pro pana Fialového je neúčast ve volbách účelovým chováním a účel je znám pouze jemu. Jedinou důležitou skutečností je vyšší užitek z nevolby, než mají ostatní alternativy. Volba a nevolba jsou rovnocenné alternativy, což je jediný možný objektivní závěr. Neexistuje žádná fyzikální nebo chemická analýza, nebo způsob vyjádření užitku prostřednictvím přirozených čísel. Proto je zcela vyloučeno meziosobní srovnání užitku. Tento nesporný fakt nebrání paní Tupé vydávat nevolbu nebo volbu nesympatického kandidáta za příslušnost k táboru deklasovaných živlů.

Pokud jde o část výroku komentátora, který se vztahuje k penězům, tak peníze umožňují směnu (transakci) mezi dvěma (a více osobami) bez nutnosti oboustranné shody preferencí, tzn. jsou prostředkem směny. Ostatní uváděné funkce peněz jsou druhořadé. Tradiční příklad světa bez peněz (barteru) ukazuje, že Robinson má hrábě, Pátek má kokosový ořech. Směna se uskuteční pouze v případě, že Robinson potřebuje kokosový ořech a současně Pátek potřebuje hrábě. Pokud jeden z účastníků transakce nepotřebuje předmět nabízený druhou osobou, tak je konec hry. Přítomnost peněz transakci usnadňuje, protože není třeba hledat třetího do party, který vlastní předmět, který by si přál nespokojený účastník transakce hrábě/kokosový ořech. Důležité jsou směňované statky. Laikové (včetně centrálních bankéřů) se obvykle dopouštějí chyby, když pokládají rovnítko mezi statek (hrábě, kokosový ořech atd.) a bankovku. Při nezměněném objemu statků a zvýšeném objemu peněz dochází k inflaci. Toto je apriorní znalost a výrok je apodiktický.

V komentáři zmíněný rok 2008 naopak poskytl konečný důkaz, že ekonomické zákony platí bez ohledu na jejich ignorování. Jestliže cokoli věnujete osobě bez příjmu, bez práce a bez aktiv, tak se jedná o dar. Osobě bez příjmu, bez práce a bez aktiv není možné poskytnout půjčku, protože ji nemůže splatit. Vydávat dar za půjčku je projevem „alternativní inteligence“. Dobrý úmysl nenahradí produkci statků. Každá civilizace, která nedokázala přizpůsobit své morální zásady a svůj právní systém požadavkům tržního hospodářství, prostě zahynula. Není ostudou se narodit „alternativně inteligentní“, je však ostudou tak zahynout.

Modrý pták

1 Autor článku nezná jedinou osobu, která by ekonomii považovala za přírodní vědu. Člověk jednající jako předmět ekonomie je sice přírodním produktem, ale je nadán volními vlastnostmi, tudíž jednání je projevem lidské vůle. Přírodní jevy jsou výsledkem působení neosobních sil.zpět na článek