19.5.2019 | Svátek má Ivo


VĚDA: Proč není darwinismus přijatelný

28.5.2009

V souvislosti s Darwinovými výročími se objevují ve sdělovacích prostředcích články a relace, ve kterých autoři dokazují platnost Darwinovy „teorie“. Podle ní nové živočišné druhy vznikaly drobnými, postupnými, dědičnými změnami v organismech. Tyto změny byly pro přežití organismu výhodnější a přirozeným výběrem takovéto organismy v životním prostředí převládly. Přirozený výběr považují současní darwinisté za mechanismus vývoje. Tímto způsobem měl vzniknout i člověk vývojem z opičího prapředka.

Darwinova „teorie“ je v současné době napadána jednak kreacionisty, jednak zastánci Inteligentního programu (IP) (Intelligent designe). Kreacionisté zastávají názor, že vývoj probíhal a probíhá v rámci druhu, ale druhy, jako takové, byly stvořeny. Někteří vycházejí z doslovného znění Bible, že svět byl stvořen v šesti dnech. Neuvědomují si, že Bible není přírodopis, a tento názor je snadno darwinisty vyvracen. Zastánci IP vycházejí ze skutečnosti, že každý jev může být vysvětlen trojím způsobem: 1) pravidelností, 2) náhodou, 3) působením nějaké inteligence. U vývoje se nejedná o pravidelnost; otázkou je, zda mohly nové druhy vzniknout náhodnými změnami.

V čem se darwinisté mýlí

Tvrzení darwinistů, že mechanismem vývoje je přirozený výběr, je nesmyslné, nevědecké a matoucí. Přirozený výběr může pouze vybírat mezi dvěma nebo více možnostmi, ale žádnou novou možnost nevytváří. Přirozený výběr nevytvořil žádný nový druh, žádnou novou rasu, ani novou bílkovinu (enzym). To je zapřahání vozu před koně. Po objevení, že základem dědičnosti je řetězec desoxyribonukleových kyselin (DNA), které určují pořadí aminokyselin v bílkovinách, mechanismus změn v organismech dostal konkrétní podobu. Známe 4 typy DNA, které se liší bázemi (adenin, guanin, cytosin, thymin). Každá aminokyselina je kódována trojicí těchto bází a přesné pořadí bází zaručuje přesné pořadí aminokyselin v bílkovině (enzymu), které je nutné, aby bílkovina byla funkční. Nový enzym, což je nový elementární evoluční krok, může vzniknout jen změnou v genomu organismu, čili v jeho řetězci DNA. Darwinovy náhodné změny mají tedy konkrétní podobu v náhodných změnách v DNA, tj. v mutacích. Změnou jedné báze v jinou může vzniknout jiná aminokyselina a kumulací těchto změn vznikne nový enzym. Tato představa je však neuskutečnitelná. Předně, k náhodným mutacím dochází v celém genomu. Předpokládá se, že jen cca jedna desetina genomu kóduje nějaký životně důležitý enzym; v tom případě každá desátá mutace zasáhne gen kódující takovýto enzym, takže se nenarodí životaschopný potomek a k žádnému vývoji nedochází.

Pracujeme-li s náhodou musíme počítat s počtem pravděpodobnosti. Jednoduchý enzym, složený z 333 aminokyselin je kódovaný 1 000 bází. Pravděpodobnost, že se nějaký tisícičlenný řetězec DNA seřadí náhodně do požadovaného pořadí bází je 1 : 10600 tedy prakticky nulový. I jednoduché enzymatické systémy se skládají z několika desítek enzymů. Zaklínadlem, kterým darwinisté řeší nepravděpodobnost, jsou miliony let, během kterých evoluce probíhala. Téměř všechny živočišné kmeny, které dnes známe, se objevily v období kambria údajně před cca 550 miliony lety, během několika desítek milionů let, hotové, bez vývojových mezistupňů a od té doby se moc nezměnily. V každém případě 500 milionů let je příliš krátká doba, aby se náhodnými mutacemi nebo jinými náhodnými změnami v genomu smysluplně změnilo několik set milionů bází. (Genom psa je 2,4 miliardy bází, genom člověka a lidoopa 3 miliardy bází).

Jak ošidné je kalkulovat s miliony let vývoje nám ukáže údajný vývoj člověka. Člověk se měl oddělit od společného předka s šimpanzem před cca 5 miliony lety, čili zhruba před milionem generací. Rozdíl v pořadí (sekvenci) bází mezi šimpanzem a člověkem je 5% bází 1. (Starší údaje uvádí 1,6%). 5% z 3 miliard je 150 milionů, takže by mělo smysluplně, v pětiprocentní části, v zárodečných buňkách (jen mutace v zárodečných buňkách jsou dědičné), zmutovat v každé generaci 150 bází. To je nesmysl, protože genom všech organismů je neobyčejně stálý a každý organismus disponuje opravnými systémy, které chyby vzniklé při dělení buněk opravují. Kromě toho by mutovaly báze i ve zbylé části, takže by byly eliminovány pro život důležité pochody.

Vznik žádného nového druhu nebyl dosud zaznamenán. (Kříženci dvou druhů rostlin, označené jako nový druh, jsou novým druhem jen papírově.) U vyšších organismů, kdy je generační doba jeden rok, je to pochopitelné, ale ani u mikroorganismů, kde je generační doba několik desítek minut, nebyl za 150 let nový druh pozorován. Octová muška, vhodný model pro genetiky, je pěstována 50 let v tisících chovech a podrobována vlivu různých mutagenů. Byly připraveny různé odrůdy a zrůdy, ale žádný nový druh a ani nový enzym nebyl zjištěn. Mikroorganismy rezistentní vůči antibiotikům nevytváří nové enzymy nebo bílkoviny, ale přebírají je od mikroorganismů, které je mají ve svém genetickém materiálu2.

Nemohli-li se organismy vyvíjet náhodně, musíme předpokládat, že vývoj je řízen nějakou inteligencí.

Podvody darwinistů

Všechny důkazy, na základě kterých byl darwinismus akceptován jsou neseriozními podvody. Hlavním důkazem pro vývoj obratlovců byly kresby E. Haeckla, ve kterých dokazoval, že vývoj embrya člověka opakuje vývoj obratlovců od ryb, obojživelníků, plazů, ptáků až po savce. Haeckel však kresby upravoval, aby vyhovovaly vývojové teorii. I když už jeho současníci poukazovali, že kresby nesouhlasí se skutečností, celé 20. století byl tento důkaz v učebnicích uváděn a je uváděn dosud 3,4,5.

Podvody se hemží i důkazy o přechodných formách mezi opicí a člověkem. Lebka nalezená v Piltdownu, určená jako přechodný typ, je podvrh. 40 let byla vystavována, bylo o ní napsáno sto článků a několik set disertací, ačkoliv dogmatem darwinismu nezatížený člověk na první pohled zjistí, že je to podvrh6. (Některá víra uzdravuje, některá zaslepuje.) Člověk nebraský byl zkonstruován na základě nálezu jednoho zubu pravěkého prasete 7. Člověk javanský z tří zubů, kusu opičí lebky a holenní kosti nalezené 15 m od lebky v hromadě jiných kostí.8 Fosilie Pekingského člověka se pro jistotu ztratily. Jediná čelist se zuby sloužila ke konstrukci Člověka haidelbergského, povýšeného dokonce za nový lidský druh. Stáří fosilie bylo určeno na 700 nebo 400 milionů let (dle libosti) a tento druh byl adoptován na předka lidí žijících v Evropě.4 Celé číslo světově známého časopisu National geographic, bylo v r. 1999 věnováno konečně nalezenému přechodu mezi dinosaury a ptáky. Jenže o 2 roky později bylo ve vší tichosti zveřejněno, že jde o podvod. Kostra byla složena z části kostry dinosaura a části kostry vyhynulého ptáka.9,10

Stáří fosilií člověka, nalezených v Evropě, určoval na universitě ve Franfurtu prof. R. Protsch. Stáří určil mezi 30 000 a 40 000 roky. Vědcům z Oxfordu tato čísla nesouhlasila s jejich měřeními a přijeli je do Frankfurtu ověřit. Tam zjistili, že přístroj, na kterém měly být fosilie měřeny (radiokarbonovou metodou), nikdy nefungoval a pan profesor si, s vědomím celého kolektivu, čísla vymýšlel. Jak se ukázalo, stáří fosílií, až na jednu výjimku, nepřesáhlo 7 500 let a to včetně kostí neandrtálců 4,11. Před komisí se Protsch hájil, že takto podvádí všichni. Přesto, že jsou tato čísla vymyšlená, uvádí se v učebnicích dál, protože se hodí do Darwinovy „teorie“!!!

Problematické je i stáří různých vyhynulých druhů. Radiokarbonovou metodou bylo určeno stáří dinosaurů na 13 tisíc let nebo o několik desítek let více a stopy dinosaurů byly nalezeny vedle stop člověka a velkých šelem. Rovněž přítomnost radioaktivního uhlíku 14C v černém uhlí zpochybňuje vysoké stáří uhlí; radioaktivní uhlík by už neměl být po 100 tisících letech přítomen, tedy měřitelný. Paleontologie i geologie je v současnosti zahlcena množstvím dat, která jsou podvodem, výmyslem, různými nepřesnostmi a je třeba je brát s velkou rezervou.

Za 150 let nepřinesli darwinisté jediný seriózní důkaz pro svoji teorii, o to víc podvodů a výmyslů.

Proč křesťané nepřijímají darwinismus

Těch důvodů je několik. Logicky myslícímu člověku je jasné, že tak složitý systém, jako jsou živé organismy, nemohl vzniknout náhodou. Darwinismus je hlavní zbraní ateistů v potírání víry v Boha. Paul Johnson nazývá Darwina „svatým patronem všech ateistů12 a zejména komunisté byli jeho zanícenými stoupenci. Mao veřejně uváděl, že „čínský komunismus byl vybudován na základě Darwina a evoluční teorie“. Darwinismus poskytoval a stále poskytuje zdůvodnění rasismu, zejména reprezentovanému německým nacismem. Pokud je člověk jen výše vyvinutý živočich, pak pro něj platí stejné zákony jako pro ostatní živočichy, tedy slovy Darwina: „vyšší civilizované rasy po celém světě vyhladí bezpočet nižších“.13Podle této „teorie“ Hitler likvidoval „méněcenné“ rasy a slabší jedince. Darwinismus nedává vysvětlení a zdůvodnění altruismu, lásky k bližnímu, ani nemůže být základem morálky a etiky.

Výzva pro 21. století.

Jak probíhala evoluce nevíme, je však jasné, že nemohla probíhat podle Darwinovy „teorie“. Pokud chceme ve vědě postoupit dále, musíme opustit slepou uličku darwinismu.

Podrobněji na www.vlbehal.wz.cz

Literatura
1Britten R.J.: Proc.Natl.Acad.Sci., 98, 13633, 2002.
2Běhal V.: Mode of Action of Microbial Bioactive Metabolites. Folia Microbiol. 51, 359, 2006.
3Simpson G.G.: „An Introduction to Biology“. New York, 1965
4Zillmer H-J: Evoluce podvod století. Knižní klub, Praha, 2006.
5Wells J.: Darwinismus a inteligentní plán. Praha 2007.
6Trefil J.: 1000+1 věcí, které byste měli znát, Praha, 2003.
7Gregory W.K.: Science, 66, 579, 1927.
8Gould S.J.: Natural History, 12, 1990.
9Science, 290, 1114, 2000.
10Nature 40, 539, 2001.
11Der Spiegel 34/2004.
12Johnson P.: Hrdinové, str. 8, Brno, 2008.
13Megee B.: The Great Philosopher, B.B.C. Books, London, str. 247, 1987.Diskuse


Antonín Malach
20:38
29.6.2009

Antonín Malach
23:22
27.6.2009

Stoura
1:26
28.6.2009

Antonín Malach
TQ
10:50
28.6.2009

Stoura
11:29
28.6.2009

Antonín Malach
12:17
28.6.2009

Stoura
12:40
28.6.2009

Antonín Malach
14:41
28.6.2009

Antonín Malach
16:04
28.6.2009

Stoura
16:24
28.6.2009

Antonín Malach
18:52
28.6.2009

Stoura
19:10
28.6.2009

Antonín Malach
19:43
28.6.2009

Stoura
19:49
28.6.2009

Stoura
19:53
28.6.2009

Stoura
12:48
28.6.2009

Antonín Malach
20:34
29.6.2009

Double_K
16:27
16.6.2009

st
13:24
16.6.2009

Antonín Malach
10:52
28.6.2009

Antonín Malach
21:13
28.6.2009

Stoura
21:54
28.6.2009

Stoura
21:54
28.6.2009

Antonín Malach
22:53
30.6.2009

ola
21:25
31.5.2009

Antonín Malach
11:36
28.6.2009

Stoura
12:04
28.6.2009

Stoura
12:06
28.6.2009

Antonín Malach
19:31
28.6.2009

Stoura
19:42
28.6.2009

Antonín Malach
20:11
28.6.2009

Stoura
20:28
28.6.2009

puk
2:06
31.5.2009

Jura Jurax
0:04
31.5.2009

Bedřich
18:33
29.5.2009

Jarda
16:06
29.5.2009

ttt
14:21
29.5.2009

Ludva
17:58
29.5.2009

Vernys
12:15
29.5.2009

Bilda
11:13
29.5.2009

Zephir
2:11
29.5.2009

Ladislav N :-)))
9:12
29.5.2009

Bilda
11:15
29.5.2009

Jaroslav
15:18
29.5.2009

Marek
1:34
29.5.2009

Vlado Z
23:08
28.5.2009

Jakub S.
23:12
28.5.2009

Mykiss86
0:07
29.5.2009

Standa
21:35
28.5.2009

Jaroslav
21:44
28.5.2009

Pert
7:26
29.5.2009

Nemo
21:24
28.5.2009

Stoura
20:05
28.5.2009

franta tyčka
19:33
28.5.2009

franta tyčka
19:30
28.5.2009

ps
19:33
28.5.2009

Jakub S.
20:02
28.5.2009

I-Worm
21:15
28.5.2009

Jakub S.
22:41
28.5.2009

Jaroslav
17:35
28.5.2009

Pardál
18:21
28.5.2009

Kanuk
19:19
28.5.2009

počet příspěvků: 579, poslední 1.7.2009 09:45

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.