18.6.2018 | Svátek má Milan


POLEMIKA: Komu vadí (nejen) novelizované stanovy ČOS?

28.3.2014

Dnem 1. ledna 2014 vstoupily v platnost novelizované stanovy České obce sokolské. Jejich úpravu si vyžádal nový Občanský zákoník, který s sebou přinesl mimo jiné povinnost transformace občanských sdružení na spolky, i potřebu přiznání statutu veřejné prospěšnosti.

Tyto novelizované stanovy se na stránkách Neviditelného psa, v rubrice Právo, staly terčem nevybíravého útoku. Nic proti diskuzi, ani proti kritice podložené fundovanými argumenty. To by ostatně čtenář seriózního média, a obzvláště v rubrice Právo, mohl právem očekávat. Václav Vlk st., autor článku Hrdý Sokol, nebo oškubaná slepice, který Neviditelný pes zveřejnil 11. března, tak ale příliš nečiní. Václav Vlk st. používá v souvislosti se Sokolem a Českou obcí sokolskou také výrazy, jako "po vzoru stalinistů", "opsané z komunistických dob", "takhle to dělali normalizační soudruzi", historicky používaný pojem "činovníci" mu zní jako "čest práci, soudruzi". Tam, kde je ve zpochybňování novely Stanov ČOS Václav Vlk st. konkrétnější, je patrné účelové citování některých ustanovení a zkreslování všech souvislostí. Zároveň autor v rozporu se skutečností podsouvá myšlenku, že nové stanovy otvírají prostor pro možné vytunelování sokolského majetku.

Proti takovémuto napadání nejen Stanov ČOS, ale celé naší organizace se Česká obec sokolská musí důrazně ohradit. Stanovy byly upraveny zcela v intencích nového Občanského zákoníku, a to § 228 o.z., který tzv. "právní osobnost" pobočného spolku (jednot a žup) odvozuje od právní osobnosti spolku hlavního – tedy České obce sokolské. Dle nového ustanovení mají pobočné spolky práva a povinnosti v rozsahu, určeném stanovami hlavního spolku.

Měnit, respektive novelizovat stanovy má právo nejvyšší orgán ČOS, tedy sjezd, a v neodkladných případech přijímá změny stanov Výbor ČOS s tím, že tyto stanovy platí do nejbližšího sjezdu ČOS, který o nich rozhodne s konečnou platností (viz. článek 9.5.5.3 Stanov ČOS platných do 31. 12. 2013).

Vzhledem k tomu, že hrozilo nebezpečí prodlevy – v případě, že by nové stanovy nebyly v platnosti k 1. lednu 2014 a po tomto datu nezačal proces transformace na spolek a spolky pobočné, byl by mimo jiné ohrožen majetek ČOS i přístup ke grantům a dotačním titulům –, delegoval X. sjezd ČOS tuto pravomoc na Výbor ČOS s tím, že provedenými změnami se bude zabývat XI. sjezd ČOS, který změny potvrdí, případně stanovy dále upraví.

V souladu s tímto usnesením sjezdu pak vypracování novely Stanov ČOS probíhalo – návrh nového znění, vypracovaného týmem pro tuto úpravu a ve spolupráci i s využitím dalších konzultací s právníky, byl postoupen k připomínkování do sokolských žup a jejich prostřednictvím do sokolských jednot. Veškeré došlé připomínky byly diskutovány, opodstatněné byly zapracovány do návrhu. Konečnou podobu pak projednal a schválil Výbor ČOS na svém podzimním zasedání v roce 2013. O tom, že se na novelizaci stanov pracuje, informoval rovněž časopis Sokol.

Lze tedy konstatovat, že celý proces projednávání a schvalování proběhl demokratickou cestou. (A s výjimkou jediné jednoty žádná ze zhruba 1200 sokolských tělocvičných jednot sdružených v České obci sokolské tento postup a samotné novelizované stanovy nenapadla.) Ostatně obdobné postupy platí a jsou uplatňovány v České obci sokolské i v dalších záležitostech – jednoty volí své zástupce do výborů žup, mají možnost navrhovat kandidáty do orgánů žup i ČOS, případně podpořit kandidaturu konkrétních osob, pověřují své zástupce podpořit konkrétní návrhy či předložit protinávrhy apod. Obdobně pak postupují výbory žup ve vztahu k ČOS. Rovněž všechny zásadní a důležité změny a kroky vedení ČOS jsou před jejich přijetím a naplňováním postoupeny k diskuzi a připomínkování sokolským župám a jejich prostřednictvím tělocvičným jednotám.

Jak vyplývá z podtextu článku Václava Vlka st., takovéto postupy Václav Vlk st. nepovažuje za demokratické. Vedle již zmíněného podtextu srovnávajícího ČOS s totalitními praktikami, používá autor ke své argumentaci ta ustanovení stanov, která – vytržená z kontextu dalších článků stanov – vyhovují záměru sdělit – volně přetlumočeno – toto: stanovy vytvářejí prostor pro to, aby Výbor či Předsednictvo (ústředí) mohly tunelovat majetek jednot a také vylučovat členy jak se jim zachce, jednotlivé jednoty jako kdyby byly, slovy autora, "nevolníkem Výboru ČOS". Jako urážlivé a nepravdivé je autorovo vyjádření: "A slavný Sokol se nejprve stane »jednotnou organizací«, její doposud samostatné Jednoty jen potupnými vazaly »Výboru«. A navíc je připraveno elegantní právní řešení jak celý majetek Sokola lehce vytunelovat." Proti vytrhávání z kontextu i proti vyloženě nepřátelské rétorice autora se Česká obec sokolská důrazně ohražuje a vyhrazuje si právo učinit patřičné kroky, které zamezí špinění jejího jména na veřejnosti.

Především zcela nepravdivé a pomlouvačné je tvrzení o tunelování. V této souvislosti je třeba připomenout, že všechny jednoty jsou samostatnými právními osobnostmi a se svým majetkem si hospodaří samy. Ve stanovách je ale zakotvena určitá brzda proti tomu, aby majetek jednoty nemohl být – ať již vědomě, nebo nevědomě – "prohospodařen" (kdybychom měli hovořit jazykem Václava Vlka st., pak "aby nebyl vytunelován zdola"). To ošetřuje článek 10 Stanov. V něm se mimo jiné uvádí:

10.1 Předchozí písemný souhlas Předsednictva ČOS k právnímu jednání při nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednot, žup a ČOS s přihlédnutím ke stanovisku příslušné župy se vyžaduje při:

10.1.1. prodeji, darování, směně, demolici, zřízení věcného břemene, služebnosti, nebo zatížení nemovitosti jakýmkoliv věcným právem k věci cizí, např. zástavním či předkupním právem, přenecháním nemovitosti k užití jinému, zejména výprosou, nájmem, pachtem či výpůjčkou sokolské nemovitosti, na dobu delší než 10 let, vložení do obchodních společností, sdružení, spolků, družstev, jiných právnických osob, případně svěřeneckého fondu,

10.1.2. převzetí ručení jednotou nebo župou za závazky jiné právnické nebo fyzické osoby;

10.1.3. emisi (vydávání) dluhopisů či jakýchkoliv jiných cenných papírů, jestliže emitentem cenných papírů má být jednota nebo župa.

10.2. S nemovitým majetkem (s dodržením předchozího odst. 10.1.), s movitým majetkem, s finančními prostředky a s nehmotnými právy, které jednoty, župy nebo ČOS samy získaly, hospodaří tyto právní subjekty samostatně, nezávisle a na vlastní odpovědnost. Po zápisu jednoty nebo župy do spolkového rejstříku za dluhy jednoty či župy ČOS neručí.

O tom, že ČOS může libovolně nakládat s majetkem jednot, není tedy ve Stanovách ani zmínka. Právě naopak, Stanovy mají vytvářet brzdu, aby s majetkem nemohlo být nakládáno – ať již vědomě nebo nevědomě – nezodpovědně, s důsledkem ztráty vlastnického práva jednoty k tomuto majetku.

Z celého článku Václava Vlka st. je patrné, že je psán bez hlubší znalosti věci, s jediným cílem – České obci sokolské uškodit. Obdobný dojem vytváří i fakt, že demokratický postup (zaslání k vyjádření se k návrhu změn všem složkám – jednotám a župám, a zapracování podstatných připomínek do návrhu) označuje Václav Vlk st. za totalitní. Takovéto překrucování hodnot považuje Česká obec sokolská za nebezpečné, ohrožující demokracii v naší zemi.

Autorka je starostka České obce sokolské

Hana Moučková


Boty pro děti: Už první krůčky vyžadují obuv, říká odbornice
Boty pro děti: Už první krůčky vyžadují obuv, říká odbornice

Už se vaše děťátko pomalu staví na nožičky? Nastává čas pořídit mu první botky. Jak je vybrat radí Eva Žáková, odbornice na zdravé obouvání dětí.

Diskuse


J. Huml
4:44
28.3.2014

J. Stejskal
1:46
28.3.2014

počet příspěvků: 3, poslední 29.3.2014 09:01

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.