19.1.2019 | Svátek má Doubravka


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (25)

14.3.2018

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Samozřejmě, že řada znamenitých lékařů byla (a je) i mezi těmi, kteří netvořili součást univerzitního prostředí a věnovali svůj um tak říkajíc práci v terénu. I za nimi musíme občas odskočit.

25 Znamenití 1

Na historické pohlednici dnešní obce Skřipov v okrese Opava je v levém horním rohu tehdejší sídlo obecní lesní správy. Tam často zacházel místní hajný Florian Bohdalek (1762-1844). Bydlel se svojí ženou Marianou Meletzkou, původem z Horních Uher, v hájovně číslo popisné 65 (dům zůstal zachován až do dnešní doby). A tam se jim dne 11. února 1801 narodil jako třetí dítě v pořadí, syn Vincenz Alexander. Od malička to byl hoch velice zvídavý a velice dobře se učil. Možná, že to bylo také tak trochu tím, že mu při jeho křtu v místním římsko-katolickém kostele byli za kmotry místní učitel Wasgottwil Levy a jeho manželka Barbara.

O sedmdesát čtyři let později, počátkem července 1875, byl profesor MUDr. Vincenz Alexandr Bochdalek (na rozdíl od otce se již za studií psal zásadně Bochdalek a „ch“) pověřen vedením aktu balzamování těla posledního korunovaného českého krále a markraběte moravského Ferdinanda I. Dobrotivého (19. 4. 1793 – 29. 6. 1875). Nebylo to poprvé, kdy byl vynikající český anatom, profesor Bochdalek pověřen takovým velmi složitým společenským a odborným úkolem. Již v březnu 1849 provedl balzamování těla pražského arcibiskupa Mons. ThDr. Aloise Josefa Schrenka barona z Notzingenu (1802-1849), s použitím originálního předpisu, který sám vymyslel.

Leč vraťme se trochu zpět. V letech 1816-1820 studoval Vincencz s vynikajícími výsledky na opavském gymnáziu. Opava byla již v té době prakticky intelektuálním centrem Rakouského Slezska. Tradice bývalé Jezuitské koleje, kde sídlilo pozdější státní gymnázium, nebyla formální. Dva roky předtím, než se stal Vincenz středoškolským studentem, vzniklo v budově gymnázia nejstarší veřejné muzeum v českých zemích (dnes Slezské zemské muzeum). Mezi jeho zakladatele patřil i Bochdalkův gymnazijní profesor Johan Babtista Faustin Ens (1782-1858). V první polovině 19. století na tomto gymnáziu studovali mimo jiné Gregor Mendel, Antonín Vašek, Pavel Křížkovský, Cyprián Lelek, Johan Eichler, Hans Kudlich a mnozí další. Faustin Ens budoval se svými přáteli ono muzeum nejprve jako přírodovědné a jeho součástí byla od počátku i knihovna. Student Vincenz si na opavské zkušenosti často vzpomněl, když se později podílel na budování muzea anatomického ústavu.

25 Znamenití 2

Dnešní podoba Bochdalkova rodného domu…

Absolvoval nejprve filozofická studia, posléze lékařskou fakultu ve Vídni a v Praze. Na pražské fakultě 16. 10. 1833 obhájil rozsáhlou disertační práci nebývalého rozsahu. Popsal v ní mimo jiné snad jako první odborný autor pitvu celého lidského mozku. Nesla název „Návod k praktické pitvě lidského mozku“. 15 stran úvodu a 203 stran odborného textu (v té době měl autor za sebou pitvu několika stovek mozků). Již během studií byl Bochdalek v letech 1831-1833 asistentem jeho učitele profesora Johanna Georga Ilgy (1771-1836), který v něm rozpoznal výrazný medicínský talent a doporučil ho dalším profesorům jako například Vincenzi Juliu Krombholzovi (1782-1843) a Janu Nepomukovi Fischerovi (1777-1847). Právě s profesorem Krumbholzem publikoval Bochdalek ještě jako student vědeckou práci o pitvě psa nakaženého vzteklinou.

25 Znamenití 3

Disertační práce Bochdálkova, která vyšla po jejím obhájení i tiskem…

Po studiích se MUDr. Bochdalek stal v roce 1837 prvním placeným prosektorem v Praze, přednášel na univerzitě, v roce 1840 se stal mimořádným profesorem patologické anatomie, v roce 1845 řádným profesorem chirurgické a srovnávací anatomie. Zasadil se o založení patologicko-anatomického ústavu, publikoval desítky odborných prací. Zavedl pitevní protokoly (po vzoru svého vídeňského učitele profesora Karla Rokytanského (1804-1878). Pro Prahu získal i tehdy ještě vzácný mikroskop. S Janem Evangelistou Purkyněm plánoval založení fyziologického ústavu v Praze. V roce 1850 ho vídeňská vláda poslala na studijní cestu do Švédska a Norska, odkud přivezl přes tisíc vzorků mořské fauny pro anatomické sbírky. Od roku 1845 až do roku 1872 vedl anatomický ústav v Praze, jehož základy svého času položil pražský rodák profesor František Josef du Toy (1722-1784). V letech 1861-1864 byl třikrát zvolen děkanem lékařské fakulty, byl mimořádným členem Královské české společnosti nauk, členem Spolku lékařů českých, členem Společnosti lékařů ve Vídni a v roce 1870 obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa I. Rok poté odešel do důchodu a přestěhoval se i s rodinou do Litoměřic. Jeho poslední publikací je popis srostlých čelistí lebky mladé ženy. Ona lebka je dodnes uchovávána v anatomickém muzeu pod neoficiálním názvem „Bochdálkova lebka“. Ročně pitval 600-800 těl, je autorem více než třiceti odborných prací.

25 Znamenití 4

Profesor MUDr. Vincenz Alexander Bochdálek…

Život anatoma a patologa Bochdalka nebyl jednoduchý, zejména když se chtěl brát za pravdu. V roce 1837 na pražském 15. sjezdu německých přírodovědců dal za pravdu berlínskému anatomovi Friedrichu Schlemovi (1795-1858), který tvrdil, že v oční rohovce objevil nervová vlákna, což popíral anatom a fyziolog Friedrich Arnold (1803-1890), který se, ač jinak vynikající odborník, mýlil.

Profesor Bochdalek se převážně zajímal se především o studium nervového systému a to již od dob spolupráce s Krumbholzem. V medicíně je značné množství eponym (v medicíně jevy pojmenované po lékařích) jako Bochdalekova cysta, Bochdalekův květinový koš, Bochdalekův ganglion, Bochdalekův ventil, Bochdalekova kýla…Bochdalekův foramen a mnoho dalších. Je s podivem, že při této frekvenci eponym se na Bochdalka v minulých desetiletích téměř zapomnělo. V Litoměřicích se pan profesor v létě věnoval botanice, v zimě pak studiu historie a po celá léta přijímal i své žáky.

S manželkou Albínou, rozenou von Weinling (1801-1873) měli sedm dětí. Nejstarší syn Victor (1835-1868) byl primářem ve věznici na Mírově a také asistentem svého otce. Publikoval osm velice zajímavých odborných prací z anatomie (o svalech hrtanu, o svalech jazyka, o sluchovém orgánu, o anatomii podbřišnice, o anatomii lidského srdce aj.) Bohužel, tento budoucí skvělý lékař zemřel ve třiatřiceti letech, podobně jako další jeho dva bratři. O pana profesora se starala až do jeho smrti provdaná dcera Emílie.

Profesor Bochdalek byl také českým vlastencem. V dobách národnostních česko-německých sporů si ho chtěla přivlastňovat ta či ona strana, což odmítal slovy: na pitevním stole Čecha a Němce neumím rozeznat. Po roce 1848 připracoval českou anatomickou terminologii, počítal s počeštěním univerzity, v čemž se shodoval s dalším českým vlastencem fyziologem Janem Evangelistou Purkyně (1787-1869), který začal svého času jako první přednášet česky.

Alexander Bochdalek zemřel 3. února 1883 v Litoměřicích. O tři dny později měl slavný pohřeb. Studenti, žáci, lékaři a slovutní evropští profesoři. Jeho jméno na dlouhá léta upadlo v zapomnění; více ho znali v cizině než doma. Je třeba si říci, že nebyl pouze anatomem a patologem, ale jeho zájmem byla především fyziologická anatomie. Pro anatomické nálezy hledal vždy fyziologická zdůvodnění. Je to něco podobného, jako když filozofové a sociologové vysvětlují lidská konání.

25 Znamenití 5a

Hrob Vincenze Bochdálka a jeho ženy Albíny na litoměřickém hřbitově, poblíž původního hrobu Karla Hynka Máchy.… 

25 Znamenití 55

... a pohled na dnešní jeho rodnou ves, slezský Skřipov.

Příště: profesor MUDr. Jaroslav HlavaDiskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.