27.6.2019 | Svátek má Ladislav


EVROPA: Politizace internetu

30.10.2018

V březnu Evropská komise - nevolený výkonný orgán Evropské unie - informovala společnosti vlastnící sociální média o nutnosti odstranění nezákonného online teroristického obsahu během jedné hodiny - nebo budou čelit riziku, že tuto oblast vyřeší legislativně sama EU. Toto ultimátum bylo součástí nové sady doporučení, která se vztahují na všechny formy údajně „nezákonného obsahu“ online. Tímto obsahem se rozumí obsah týkající se „terorismu, podněcování nenávisti a násilí, sexuálního zneužívání dětí, padělků a porušování autorských práv“.

Zatímco jednohodinové ultimátum bylo údajně jen o teroristickém obsahu, následující úryvek ukazuje to, jak Evropská komise v té době předložila nové doporučení:

„... Komise podnikla řadu opatření na ochranu Evropanů online - ať už se jedná o teroristický obsah, nezákonné projevy nenávisti nebo falešné zprávy (fake news)... neustále hledáme způsoby, jak zlepšit boj proti nezákonnému obsahu online. Pod tím se rozumí jakákoli informace, která není v souladu s právem Unie nebo právními předpisy členského státu, jako je obsah, který podněcuje lidi k terorismu, rasistické nebo xenofobní nezákonné projevy nenávisti, sexuální zneužívání dětí... Co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line.“

„Nezákonný projev nenávisti“, je pak obecně definován Evropskou komisí jako „podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu“.

EU se nyní rozhodla, že tyto „dobrovolné snahy“ o odstranění teroristického obsahu do jedné hodiny ze strany největších sociálních médií nestačí: Nová legislativa musí být zavedena. Nedávná tisková zpráva Evropské komise uvádí:

„Komise již spopracuje na základě dobrovolnosti s řadou klíčových zainteresovaných stran - včetně on-line platforem, členských států EU a Europolu - v rámci Internetového fóra EU. Cílem této spolupráce je omezit přítomnost teroristického obsahu online V březnu Komise doporučila řadu opatření, která mají podniknout společnosti a členské státy k dalšímu posílení jejich úsilí. Ačkoliv toto úsilí přineslo pozitivní výsledky, celkový pokrok nebyl dostačující.“

Podle tiskové zprávy budou nová pravidla zahrnovat drakonické pokuty udělené internetovým společnostem, které nedokáží splnit nové právní předpisy:

„Členské státy EU budou muset přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování příkazů k odstranění online obsahu podporujícího terorismus. V případě systematické neochoty odstranit takový obsah bude poskytovatel služeb čelit finančním postihům vy výši až 4 % svého celosvětového obratu za poslední fiskální rok.“

Takové astronomické pokuty pravděpodobně zajistí, že žádná internetová společnost nepodstoupí takové riziko a bude sama cenzurovat materiál „jen tak pro jistotu“.

Podle tiskové zprávy Evropské komise budou pravidla vyžadovat, aby poskytovatelé služeb „přijali proaktivní opatření - například používání nových nástrojů - k lepší ochraně svých platforem a jejich uživatelů před zneužíváním teroristy“. Pravidla budou také vyžadovat větší spolupráci mezi poskytovateli hostingu a Europolem a členskými státy EU s tím, že členské státy „určí kontaktní místa přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby usnadnila sledování příkazů k vymazání obsahu“, jakož i vytvoření:

„... efektivních mechanismů podávání stížností, které budou muset všichni poskytovatelé služeb zavést. Tam, kde byl obsah odstraněn neodůvodněně, bude poskytovatel služeb povinen jej co nejdříve obnovit. Platformy a poskytovatelé obsahu budou mít právo napadnout příkaz k odebrání. Pro platformy, které používají automatizované detekční nástroje, by měl být zaveden lidský dohled a ověřování, aby se zabránilo chybným odstraněním.“

Je těžké pochopit, jak si někdo může namlouvat, že budou fungovat účinné soudní opravné prostředky a že neoprávněně odstraněný obsah bude obnoven. Dokonce i předtím, než tyto právní předpisy začaly platit v celé EU, se podobná „protiteroristická legislativa“ používala například ve Francii jako politický nástroj proti politickým oponentům a k omezení nežádoucích svobodných projevů. Marine Le Pen, hlavní představitelka francouzského Národního sdružení, byla počátkem tohoto roku obviněna za to, že v roce 2015 na Twitteru zveřejnila fotografie, které zobrazovaly zločiny ISIS včetně popravy amerického novináře Jamese Foleyho, a fotografii člověka, kterého upálil ISIS v kleci. Čelí obvinění ze šíření „násilných poselství, která podněcují k terorismu a vážně poškozují lidskou důstojnost“ a to může být považováno za trestné. Údajný trestný čin může být potrestán až třemi roky vězení a pokutou 75 000 eur. Le Pen zveřejnila snímky pár týdnů po pařížských teroristických útocích v listopadu 2015, kdy bylo zabito 130 lidí, a také napsala ke snímkům tento text: „Takto vypadá Islámský stát!“ Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS považováno za „podněcování k terorismu“. Zdá se, že právě takovou legislativu chce Evropská komise nyní uvalit na celou Evropskou unii.

Rozhodnutí přijmout právní předpisy v této oblasti bylo přijato na zasedání Evropské rady v červnu roku 2018 - shromáždění všech představitelů států EU -, v němž Rada uvítala „záměr Komise předložit legislativní návrh na zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje k nenávisti a páchání teroristických činů“. Zdá se však, že EU neplánuje legislativu jenom proti „terorismu“.

V květnu 2016 se Evropská komise, Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodly na Kodexu chování v boji proti nezákonnému nenávistnému on-line obsahu (Google+ a Instagram se k tomuto etickému kodexu připojily v lednu 2018). Kodex chování vede společnosti vlastnící sociální média k tomu, aby do 24 hodin přezkoumaly a odstranily obsah, který je považován za „nezákonný projev nenávisti“. Podle tohoto etického kodexu musí společnosti obdrženou žádost o odstranění obsahu „posoudit v souladu s pravidly a obecnými zásadami a případně s vnitrostátními právními předpisy o boji proti rasismu a xenofobii...“ Jinými slovy, obří sociální média slouží Evropské unii jako dobrovolní cenzoři.

Evropská rada vítá legislativní návrh Evropské komise na téma „Zlepšování odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje nenávist“. To zjevně zní, jako by EU chtěla vytvořit také kodex chování.

Na neformálním summitu EU v Salcburku v září 2018 se členské státy EU dohodly na „zintenzivnění boje proti všem formám počítačové kriminality, manipulacím a dezinformacím“. Vedoucí představitelé členských států byli dále vyzváni, aby „diskutovali o tom, co očekávají od Unie, pokud jde o... zabránění šíření teroristického obsahu online“ a „nalezení správné rovnováhy mezi účinným bojem proti dezinformacím a nezákonným kybernetickým aktivitám a ochranou základních práv, jako je svoboda projevu“.

Zároveň však Evropská komise v rámci svého Výzkumného a inovačního programu vyzývá k předložení výzkumných návrhů o tom, jak „sledovat, předcházet a potlačovat projevy nenávisti on-line“ s termínem podání návrhů v říjnu.

Ve výzvě k předkládání návrhů Komise uvádí, že je „odhodlána omezit trend on-line projevů nenávisti v Evropě“ a zdůrazňuje, že má zvláštní zájem o „návrhy založené na aktivitách týkajících se uplatňování kodexu chování v boji proti on-line projevům nenávisti“.

Komise uvádí, že má zvláštní zájem na financování...

- projektů, které se zaměřují na „vývoj technologií a inovativních webových nástrojů, které zabraňují nezákonným projevům nenávisti, bojují proti nim a podporují shromažďování údajů“;

- studií analyzujících „šíření rasistických a xenofobních projevů nenávisti v různých členských státech, včetně zdrojů a struktur skupin vytvářejících a šířících takový obsah...“;

- projektů, které vyvíjejí a šíří „on-line informace propagující hodnoty EU, toleranci a respektování základních práv EU a ověřování faktů podporující kritické myšlení a povědomí o přesnosti informací“, jakož i aktivity „zaměřené na školení zúčastněných o právním rámci EU a členských států, který kriminalizuje projevy nenávisti“. [1]

Člověk se jen ptá, které členské státy a jaká „nenávistná řeč“ bude postihována a která ne.

Zdá se, že se EU rozhodla - přinejmenším co se týče internetu - zlikvidovat svobodu projevu.

**********

[1] Evropská komise ve své výzvě píše, že si přeje, aby financované projekty vedly k:

- Potlačení rostoucích trendů nezákonných projevů nenávisti na internetu přispívá k lepšímu porozumění toho, jak jsou sociální média využívána k sdružování stoupenců nenávistných narativů a myšlenek;

- Zlepšení zaznamenávání údajů a vytváření trendů, včetně negativních účinků nezákonných projevů nenávisti on-line, včetně případů, kdy jsou projevy nenávisti adresovány klíčovým hráčům demokracie, jako jsou novináři;

- Posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány, organizacemi občanské společnosti a internetovými společnostmi v oblasti prevence a potírání on-line projevů nenávisti;

- Posílení místních organizací občanské společnosti v jejich boji proti on-line projevům nenávisti a při vytváření účinných proti-narativů;

- Zvyšování povědomí a mediální gramotnosti široké veřejnosti o rasistických a xenofobních on-line projevech nenávisti a zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice.

Judith Bergman je komentátorka, právnička a politická analytička.

Překlad původního textu:EU: Politicizing the Internet
Překlad: Mikuláš Hrubiško

Převzato z webu Gatestone InstituteDiskuse


J. Jurax
21:06
30.10.2018

K. Janyška
21:31
30.10.2018

R. Brzák
21:39
30.10.2018

J. Schwarz
20:33
31.10.2018

J. Kanioková
18:51
30.10.2018

Jiří_K
20:13
30.10.2018

J. Jurax
21:09
30.10.2018

P. Grigar
15:25
30.10.2018

Z. Čábelka
17:47
30.10.2018

A. Alda
12:01
30.10.2018

J. Jurax
21:14
30.10.2018

J. Uzel
11:58
30.10.2018

O. Roldán
11:01
30.10.2018

O. Roldán
11:14
30.10.2018

O. Zuckerová
10:16
30.10.2018

P. Grigar
15:30
30.10.2018

J. Hejna
9:56
30.10.2018

M. Prokop
9:44
30.10.2018

M. Valenta
9:17
30.10.2018

P. Zinga
9:29
30.10.2018

J. Vintr
9:31
30.10.2018

M. Prokop
9:46
30.10.2018

J. Hejna
9:58
30.10.2018

M. Valenta
10:10
30.10.2018

R. Brzák
10:21
30.10.2018

J. Vintr
10:36
30.10.2018

M. Valenta
11:36
30.10.2018

R. Langer
12:31
30.10.2018

M. Valenta
13:49
30.10.2018

M. Prokop
15:19
30.10.2018

P. Grigar
15:35
30.10.2018

V. Novák
17:56
30.10.2018

J. Vintr
20:17
30.10.2018

P. Han
10:34
30.10.2018

P. Lenc
8:58
30.10.2018

P. Han
13:13
30.10.2018

P. Lenc
13:50
30.10.2018

J. Fridrich
12:14
30.10.2018

R. Langer
12:33
30.10.2018

J. Fridrich
13:15
30.10.2018

R. Brzák
14:38
30.10.2018

K. Janyška
16:01
30.10.2018

R. Brzák
16:27
30.10.2018

J. Fridrich
19:46
30.10.2018

R. Brzák
21:06
30.10.2018

J. Fridrich
5:42
31.10.2018

P. Kubáč
8:28
30.10.2018

M. Prokop
9:48
30.10.2018

J. Kanioková
19:04
30.10.2018

J. Vintr
7:26
30.10.2018

R. Tichý
7:33
30.10.2018

P. Rada
8:13
30.10.2018

T. Hraj
8:51
30.10.2018

J. Fridrich
9:19
30.10.2018

P. Grigar
9:54
30.10.2018

V. Kain
8:27
30.10.2018

V. Kain
8:29
30.10.2018

D. Polanský
7:02
30.10.2018

J. Sedlář
12:19
30.10.2018

P. Rada
6:50
30.10.2018

J. Fridrich
7:19
30.10.2018

P. Rada
7:46
30.10.2018

J. Hejna
10:07
30.10.2018

J. Fridrich
10:28
30.10.2018

P. Grigar
10:00
30.10.2018

Z. Lapil
16:52
30.10.2018

Z. Čábelka
2:32
30.10.2018

P. Rada
7:01
30.10.2018

R. Brzák
10:17
30.10.2018

P. Rada
17:12
30.10.2018

R. Brzák
21:34
30.10.2018

Z. Čábelka
18:18
30.10.2018

počet příspěvků: 80, poslední 31.10.2018 08:33

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.